Vedtægter for Academicum Catholicum

Vedtægter for Academicum Catholicum

Vedtægter for Academicum Catholicum – AC – Katolsk akademisk oplysnings- og debatforum per 15. juni 2019

Link til ACs Love, som disse Vedtæger erstatter per 15. juni 2019

Foreningens navn og formål.

§1. Academicum Catholicum (AC) er en dansk forening stiftet i København den 27. maj 1896 af en gruppe katolske akademikere og intellektuelle.

Stk. 2. Foreningens hovedsæde er København, dens CVR/SE-nummer er 34 55 74 38.

Stk. 3. Der kan oprettes lokalforeninger med tilknytning til akademiske miljøer i andre danske byer end København.

§2. AC’ s overordnede formål er at skabe og udvikle et forum for mødet mellemkatolsk tro & religion og kultur, videnskab, tidens samfundsproblemer, andre konfessioner, religioner og livsanskuelser.

Stk. 2. Formålet virkeliggøres blandt andet gennem oplysning og fri debat om tidens tendenser og udfordringer set i lyset af katolsk tro og lære i respekt for Evangelierne og Kirkens tradition.

Stk. 3. Dette sker ved afholdelse af møder, studiekredse og seminarer, der normalt er gratis og åbne for alle interesserede. Bestyrelsen kan dog gøre undtagelse herfra, blandt andet ved at fastsætte betaling for deltagerne, derunder særligt for ikke-medlemmer.

§3.

Medlemskab

Som medlem af AC kan optages enhver katolik, der er indskrevet ved eller har taget afgangseksamen fra en dansk – eller tilsvarende udenlandsk – højere eller videregående uddannelsesinstitution, eller som har gennemført en gymnasial eller tilsvarende uddannelse i Danmark eller udlandet.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer – med simpelt flertal – afgørelse om, hvorvidt adgangskravene til medlemskab er opfyldt, og dispenserer fra disse krav.

§4. Indmeldelse og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med angivelse af relevante personoplysninger samt udtrykkelig tilladelse til registrering heraf. Spørgsmål om medlemskab behandles i det først kommende bestyrelsesmøde, efter at anmodning herom er modtaget.

Stk. 2. Medlemmer, som til trods for påkrav herom ikke har betalt skyldigt kontingent for et afsluttet regnskabsår, kan bestyrelsen vedtage at slette som medlemmer.

Stk. 3. En ordinær eller ekstraordinær generalforsamling kan med simpel stemmeflerhed vedtage at ekskludere et medlem under forudsætning af, at ganske særlige grunde taler derfor.

Stk. 4. Æresmedlemmer kan udnævnes af en generalforsamling og normalt for livstid. Disse nyder kontingentfrihed.

§5.  Medlemskontingentet fastsættes årligt på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Studerende og medlemmer, der ikke har fast bopæl i Storkøbenhavn eller et område med en AC-lokalforening, jf. § 1, stk. 3, betaler dog kun halvt kontingent.

Stk. 3. Bestyrelsen kan i øvrigt meddele enkelte medlemmer kontingentfrihed for ét år ad gangen.

Ledelse og økonomi

§6. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst tre og højst syv medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Der vælges så vidt muligt to bestyrelsessuppleanter ved samme lejlighed.

Stk. 2. Herudover kan bestyrelsen tiltrædes af et medlem valgt af hver af de afdelinger, der måtte blive oprettet, jf. § 1, stk. 3

§7. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer på sit første møde efter den generalforsamling, hvor den er blevet valgt.

Stk. 2. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt formanden og mindst ét yderligere medlem er til stede. Hvor ikke andet følger af særlige bestemmelser i vedtægten, afgøres afstemninger i bestyrelsen ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.

§8. Foreningen tegnes af formanden eller kassereren. Væsentlige dispositioner forelægges bestyrelsen på næstfølgende bestyrelsesmøde.

§9. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Første regnskabsår efter disse vedtægters ikrafttræden løber dog fra 01. april 2019 til 31. december 2019.

Stk. 2. Foreningens regnskab revideres af en revisor, der vælges for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen

§10. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlinger er enten ordinære eller ekstraordinære.

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

Stk. 2. Ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger kan gyldigt indkaldes ved elektronisk meddelelsetil de enkelte medlemmer. Alene hvor et medlem udtrykkeligt har ytret ønske om det, sker indkaldelse ved ordinær postudbringning.  I alle tilfælde angives dagsorden, og relevante bilag medsendes så vidt muligt.

Stk. 3. Kun forslag, der er optaget på dagsordenen, kan komme til afgørelse på vedkommende generalforsamling.

Stk. 4. Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt, så vidt muligt i februar, dog senest i marts måned, med følgende dagsorden:

  1. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, foreningsåret, der følger regnskabsåret, jævnfør § 9.
  2. Aflæggelse af regnskab for regnskabsåret, jævnfør § 9, og fastsættelse af kontingent.
  3. Eventuelle indsendte forslag.
  4. Valg af bestyrelse for det følgende foreningsår.
  5. Valg af revisor for det følgende regnskabsår.
  6. Eventuelt.

Stk. 5. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, kan kun stilles af stemmeberettigede medlemmer, Forslag skal være bestyrelsesformanden i hænde senest den 1. januar. Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde dispensere fra dette krav.

Alene forslag, der er optaget på dagsordenen, kan komme til afstemning på henholdsvis ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.

Stk. 6. Kun AC-medlemmer, der har betalt skyldigt kontingent for deres tid som medlemmer, har tale- og stemmeret på generalforsamlinger.

§11. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes på foranledning af bestyrelsen eller på begæring af mindst 10 % af medlemmerne. Begæringen skal angive formålet med generalforsamlingen, og denne skal indkaldes senest 28 dage efter begæringens modtagelse.

§12. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent og referent og er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer (se dog § 14, stk.1).

Stk. 2. Alle beslutninger afgøres, hvor ikke andet er bestemt, ved almindelig stemmeflerhed. Stemmeafgivning finder sted ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller blot én af de tilstedeværende stemmeberettigede ønsker skriftlig afstemning.

§13. Afgivelse af stemme på generalforsamlinger kan ske ved personligt fremmøde eller ved skriftlig blankofuldmagt, der afgives til et tilstedeværende medlem. Intet medlem kan dog afgive mere end i alt tre stemmer.

Stk. 2. Kun den, der har været medlem i mindst to måneder før den pågældende generalforsamling, og som har betalt skyldigt kontingent, kan udøve stemmeret.

§14. Foreningen kan opløses, når mindst tre fjerdedele af dens medlemmer stemmer derfor på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2. Denne generalforsamling træffer selv bestemmelse om anvendelse af foreningens midler, dog at disse altid så vidt muligt skal tilfalde et beslægtet formål i  dansk katolsk regi.

§15. Disse vedtægter kan kun ændres på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, såfremt ændringen vedtages med mindst tre femtedele af de afgivne stemmer.

§16. Disse vedtægter træder i kraft den 15. juni 2019 og erstatter dermed de hidtil gældende love for Academicum Catholicum vedtaget den 16. marts 1966.

Som vedtaget på ACs ekstraordinære generalforsamling 15. juni 2019 og ændret på generalforsamlingen 4. februar 2020.