Love for Academicum Catholicum

Love for Academicum Catholicum

Love for Academicum Catholicum, stiftet i København den 27. maj 1896

Lovene er per 15. juni 2019 erstattet af Vedtæger for Academicum Catholicum

§1 Navn

 1. Foreningens navn er Acadernicum Catholicum (A. C.)
 2. Foreningen er medlem af Pax Romana.

§2 Formål

Foreningens formål er at samle katolske akademikere i Danmark om fælles interesser og opgaver.

§3 Medlemskab

 1. Som medlem af foreningen kan optages enhver katolik i Danmark, der er studerende ved eller kandidat fra en af de højere læreanstalter, eller som har bestået studentereksamen.
 2. Styrelsen kan dog undtagelsesvis, når den er enig derom, opfordre en person, der ikke opfylder ovennævnte betingelser for medlemskab, til at blive medlem.

§4

 1. Indmeldelse og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til styrelsen.
 2. Restanter, der trods påkrav ikke har betalt kontingent for et afsluttet regnskabsår, kan slettes som medlemmer.
 3. Udelukkelse af et medlem kan kun foretages af en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, Og kun når af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.

§5

Æresmedlemmer kan udnævnes af en generalforsamling.

§6

 1. Der kan udstedes gæstekort i et omfang og til en pris, som styrelsen bestemmer.
 2. Medlemmers ægtefæller, der ikke opfylder betingelserne for medlemskab (jfr. 3), har ret til permanent gæstekort.

§7

 1. Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling.
 2. Studerende af de 7 yngste årgange Og medlemmer, der ikke har fast bopæl i Storkøbenhavn eller byer med lokalforeninger, betaler kun 2/3 kontingent.
 3. Af ægtefæller, der begge er medlemmer, betaler den ene kun halvt kontingent.
 4. Medlemmer, der aftjener værnepligt eller studerer i udlandet, kan for dette tidsrum fritages for at betale kontingent.
 5. Styrelsen kan i øvrigt meddele enkelte medlemmer kontingentfrihed for et år ad gangen.

§8 Medlemsgrupper

 1. Der kan dannes medlemsgrupper med faglige, geografiske eller andre grænser.
 2. De for en medlemsgruppe udarbejdede vedtægter skal forelægges styrelsen til godkendelse.
 3. En medlemsgruppe kan ikke optræde udadtil på foreningens vegne.

§9

 1. Fornødne økonomiske midler til den enkelte medlemsgruppes virksomhed kan stilles til rådighed efter styrelsens bestemmelse. For de midler, der stilles til en medlemsgruppes rådighed, aflægger den regnskab, som indgår i foreningens almindelige regnskab ved dettes forelæggelse for generalforsamlingen. Sådanne regnskaber skal være kassereren i hænde senest otte dage efter regnskabsårets afslutning.
 2. En medlemsgruppe kan ikke stifte gæld, for hvilken foreningen hæfter.

§10 Ledelse

 1. Foreningen ledes af en styrelse på 8 medlemmer, hvoraf formanden og 6 medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling og 1 medlem vælges af Århusafdelingen.
 2. Ved indtrædende vakance kan styrelsen supplere sig selv for resten af funktionsperioden.

§11

Foreningen tegnes af formanden, ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom eller ved særligt vidtgående dispositioner dog af den samlede styrelse.

§12

 1. Foreningens regnskabsår løber fra 1. april til 31. marts.
 2. Foreningens regnskab revideres af to revisorer, der vælges for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

§13 Generalforsamling

 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlinger er enten ordinære eller ekstraordinære og indkaldes af styrelsen med mindst 21 dages varsel ved direkte meddelelse til medlemmerne med angivelse af dagsorden.
 2. Kun forslag, der er optaget på dagsordenen, kan komme til afgørelse på vedkommende generalforsamling.

§14

 1. Den ordinære generalforsamling holdes 1 gang årligt, så vidt muligt i maj måned.
 2. Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:
 3. beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år,
 4. aflæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent,
 5. eventuelle indsendte forslag,
 6. valg af styrelse
 7. valg af revisorer,
 8. eventuelt.
 9. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være tilstillet formanden med navns underskrift senest I. april.

§15

Ekstraordinære generalforsamlinger holdes efter styrelsens bestemmelse eller efter begæring af mindst 1/10 af medlemmerne. Be gæringen skal angive formålet med generalforsamlingen, Og denne skal indkaldes til senest 28 dage efter begæringens modtagelse.

§16

 1. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.
 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal (jfr. dog 18 om foreningens opløsning).
 3. Alle beslutninger afgøres, hvor intet andet er bestemt, ved almindelig stemmeflerhed, og stemmeafgivelsen finder sted ved håndsoprækning, med mindre der fremsættes ønske om skriftlig afstemning.

§17

 1. Afgivelse af stemme på generalforsamlingen kan ske ved personligt fremmøde eller ved skriftlig blankofuldmagt gennem et personligt tilstedeværende medlem, dog at intet medlem kan møde med mere end 3 fuldmagter.
 2. Kun den, der har været medlem i mindst 3 måneder før generalforsamlingen og har betalt skyldigt kontingent, har stemmeret.

§18

 1. Foreningen kan kun opløses, når mindst 5/6 af dens medlemmer stemmer derfor på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær general forsamling.
 2. Denne generalforsamling træffer selv bestemmelse om anvendelse af foreningens eventuelle midler.

§19

Disse love kan kan ændres på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, når ændringen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Vedtaget af den ekstraordinære generalforsamling den 16. marts 1966.