REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 25. AUGUST 2021

October 23, 2021

ACADEMICUM CATHOLICUM

A. Valg af dirigent og referent

Niels-Henrik Assing bød velkommen til de fremmødte. 

Der blev for første gang i foreningens historie live-streamet til dem, som ikke kunne deltage fysisk.

Generalforsamlingen var i år også en markering af genåbningen for AC efter COVID-19 pandemien samt en markering af, at det i år er 125 år siden AC blev stiftet. 

Generalforsamlingen har været udskudt nogle gange pga. pandemien – de normale frister er derfor langt overskredet pga. force majeure.  

Som dirigent valgtes: Laurits Lauritsen.

Dirigenten konstaterede, at medlemmerne var rettidigt indkaldt til generalforsamlingen.

Som referent valgtes: Miriam D. F. Russell

B. Beretning om foreningens virksomhed

Niels-Henrik Assing berettede følgende om foreningens virksomhed siden sidste generalforsamling:

Afholdte foredrag:

  • 23. januar 2020 – Kardinal Anders Arborelius holdt foredrag om ”The Dark Night of the Soul – the message of Saint John of the Cross for our Secularized North” – efter en forudgående pontifikalmesse i Sankt Augustin. Usædvanlig vellykket og velbesøgt. 

Derefter blev alt lukket pga. pandemien

Senere på året blev nogle af samfundsrestriktionerne lempet, hvorefter følgende foredrag blev holdt:

  • 29. august 2020 – Niels Christian Hvidt holdt foredrag om ” Corona pandemien og theodicé problemet – katastrofen i teologi- og filosofihistorisk belysning.”
  • 19. september 2020 – P. Christian Noval holdt foredrag om ”Katolske børn og unge i en sekulariseret kultur”, bl.a. pba. hans doktordisputats, ”Wired for Holiness”. Øvrige oplægsholdere var Christa Bonde (skoleleder St. Knud Lavard Skole), Maria Livbjerg (NSG) og Lea Noval (formand for DUK). 
  • 1. oktober 2020 – Julio Hans Casado Jensen holdt foredrag om ”Religion og politik”: en filosofihistorisk belysning af forholdet mellem Kirken/troen og den verdslige filosofi i, helt frem gennem tiden til den berømte debat i 2004 ml. kardinal Joseph Ratzinger og filosoffen Jürgen Habermas.  
  • 2. november 2020 – Alle Sjæles aften, hvor Andreas Rude efter sjælemessen holdt oplæg om sin nye bog, ”NAPOLI. Tro, Håb og Mirakler”. 

Medlemstal:

Det skønnes, at der p.t. er ca. 60 – 70 medlemmer. Nogenlunde ligevægt ml. dødsfald/udmeldelser og indmeldelser, dvs. status quo i perioden.

Herefter måtte formanden desværre berette, at foreningens revisor, Atis Nils Kazeks, er afgået ved døden for kort tid siden. Carsten Günther fortalte om Atis at han har været trofast medlem i mange år og har deltaget i flere af ACs ture til udlandet. 

Atis Nils Kazeks anbefales til medlemmernes forbøn. Han vil samtidig blive mindet til Alle Sjæles Aften. 

Formanden kunne herefter berette, at vi har fået ca. 6 nye medlemmer, hvoraf de tre var tilstede til generalforsamlingen, herunder Nik Bredholt, som er indtrådt i bestyrelsen, René Bühlmann og Niels Tiedemann. 

Formanden bød alle nye medlemmer velkommen, også dem, som ikke havde mulighed for at deltage fysisk i generalforsamlingen. 

Internationale kontakter

Formanden oplyste, at vi forsøger at få skabt kontakt til andre katolske akademikerforeninger i udlandet, i første række i Norden. 

Program for 2021

Vi håber, at det fastlagte program kan fastholdes, nu COVID-19 pandemien er mere under kontrol. 

Som kommende foredrag foreslog bestyrelsen:

  • 21. september 2021 – Nik Bredholt vil fortælle om Mogens Ballin i anledning af hans 150-års fødselsdag i år.
  • 9. oktober 2021 – Eftermiddagsseminar ved P. Sigurd Sverre Stangeland og Jon Gissel, der som hovedaktører vil tale om folkedrabet på armenerne resp. Hagia Sofia og Byzans – og som på den måde vil komme til at sætte fokus på forholdet mellem Kristendommen og politisk Islam.
  • 9. november 2021 – Foredrag ved Generalvikar Niels Engelbrecht om Jesuitternes betydning for det højere skolevæsen i Danmark.

De tre foredrag har det til fælles, at de giver et historisk tilbageblik, men med en klart aktuelt perspektivering. 

Bestyrelsens Idéer til mulige foredrag i 2022

  • Tro og modernisme i kunsten – et seminar med deltagelse af kunsthistorikere og billedkunstnere. Medlemmerne opfordredes til at trække på de mennesker de kender, som ved noget om dette emne. 
  • Nutidig litteratur inspireret af det religiøse i vor verden (ankermand Julio Hans C. J.)

Takker

Formanden takkede på bestyrelsens vegne for den store og loyale indsats og hjælp vi har modtaget i perioden, både fra medlemsside og fra anden side, f.eks. hos jesuitterne for lån af lokaler m.v. 

En ganske særlig tak rettedes til AC’s åndelige vejleder og ”husvært”, P. Pawel Rakowski, SJ, som desværre (for AC) er overflyttet til jesuitterkommunitetet i Århus denne sommer, og til vores webmaster, Niels Christian Hvidt, som har gjort et stort arbejde, uden at være medlem af bestyrelsen, og har skabt en god platform for vores aktiviteter. 

Facebook

Miriam Russell fortalte om vores tilstedeværelse på facebook: Vi har p.t. ca. 130 følgere, og vi vil søge at udnytte det medlemspotentiale, der ligger heri. 

Medlemmernes Idéer til foredrag

René Bühlmann (nyt medlem og kunsthistoriker) støttede forslaget om et arrangement om modernisme og religiøs kunst.

Marianne Meyer anbefalede (støttet af Paul Jørgensen og andre) en belysning af den aktuelle kirkepolitiske situation – fx det om ”den synodale vej” i Tyskland og den synodale proces i Verdenskirken, som Pave Frans har initieret. 

Online fra Odense (Niels Christan og Elisabeth Hvidt) anbefalede religiøst motiveret vaccinemodstand I USA og andetsteds. 

C. Aflæggelse af regnskab

Kasserer Carsten Günther forelagde årsregnskabet for 2020.

Det kunne konstateres, at årets resultat er ganske fint. Kontingentbetalingerne er meget pæne set i lyset af corona-året – vi er meget taknemmelige herfor. Kassereren håber, at medlemmerne også tager pænt imod rykkere. AC har herudover fået tilskud fra ACs jubilæumsfond, og beløbet ser stort ud på regnskabet, da det gælder for to år. Vi har endvidere fået 10.000 kr. fra Krafts Legat til streaming. Nik Bredholt, som tillige sidder i bestyrelsen hos Krafts Legat, gjorde foreningen opmærksom på, at det tildelte beløb er blevet givet mhp. at det skal bruges, og Carsten Günther kunne bekræfte, at indkøb af kamera med mikrofon m.v. var nært forestående/er sket – vi har således ikke nået at bruge beløbet i regnskabsåret, men det kommer formentlig senere i 2021.

Herudover blev det oplyst, at posten Mødeudgifter bl.a. dækker drikkevarer. Kontor: gebyrer, kontorartikler osv. Annoncer i KO mv. vejer tungt. Repræsentation dækker bårebuket til Sofie Kallan. 

Regnskabet nåede desværre ikke at blive underskrevet af Atis Nils Kazeks før hans dødsfald. Kassereren foreslog derfor, at regnskabet ekstraordinært blev godkendt trods manglende rrvisorpåtegning.. Dette blev énstemmigt tiltrådt af forsamlingen. 

Fastsættelse af kontingent

Generalforsamlingen blev spurgt om, hvorvidt vi skal arbejde med et nedsat kontingent for i år pga. de færre møder? Eller skal en evt. nedsættelse udskydes til næste år? Eller skal vi bevare kontingenterne, som de er, da vi har brug for et økonomisk rygstød? Bestyrelsen indstillede, at vi fastholder kontingentet uforandret. Det blev herefter vedtaget med akklamation. 

D. Eventuelle indsendte forslag

Ingen forslag modtaget. 

E. Valg af bestyrelse for 2021

Den nuværende bestyrelse – i alt seks medlemmer: Paul Amberg, N-H Assing, Nik Bredholt, Carsten Günther, J. H. Casado Jensen og Miriam Russell – bekræftede, at den er villig til at fortsætte. Bestyrelsen har endvidere bedt om fuldmagt til evt. senere at supplere med yderligere bestyrelsesmedlemmer og suppleanter efter behov. Forsamlingen bad bestyrelsen om at fortsætte, idet man samtidigt godkendte den foreslåede suppleringsfuldmagt. 

F. Valg af nyt æresmedlem

Efter Sofie Kallans død foresloges som nyt æresmedlem: Kirsten Dam.  Kirsten er mangeårigt AC-medlem sammen med sin nu afdøde mand, Ole Dam, og har været en flittig (og ulønnet) oversætter og korrekturlæser for Bispedømmet – ved siden af sit arbejde indenfor det katolske skolevæsen. Senest har Kirsten oversat den pavelige rundskrivelse Fratelli Tutti. Hun skulle have været til stede i dag, men var desværre forhindret i at deltage som følge af et uheld. Formanden foreslog derfor, at vi tildeler æresmedlemsskabet in absentia. Dette blev vedtaget med akklamation. 

G. valg af revisor for regnskabsåret 2021

Niels Tiedemann tilbød sig som ny revisor. Det blev herefter vedtaget af forsamlingen.  

H. Eventuelt

Intet. 

Formanden takkede for tålmodigheden og for en velafholdt generalforsamling.

København, 30. august 2021


Miriam D. F. Russell /  Laurits Lauritsen

веб займ займы онлайн быстро займы онлайн займ онлайн на карту срочно займы на карту онлайн займы на карту взять займ