Referat af ordinær generalforsamling 2020

February 10, 2020

04. februar 2020 kl. 17:00 – 18:30.


Deltagere: 
(i alfabetisk orden): Paul Amberg, N-H Assing, Ursula Assing, Carsten Günther,

John-Erik Stig Hansen, Paul Jørgensen, Klara Kaare, Atis Nils Kazeks, Miriam Russell.

Ad pkt. A. Valg af dirigent: Paul Jørgensen blev valgt énstemmigt. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt if. vedtægterne.

Ad pkt. B. Formanden aflagde beretning på grundlag af det omdelte AC-Nyhedsbrev nr. 6 (kan ses på hjemmesiden). I den forbindelse rettedes en varm tak til dem, der på den ene eller anden måde har støttet AC med råd og dåd i den afkortede beretningsperiode 1.4. -31.12 2019.

Det oplyste, at AC uden for beretningsperioden, nemlig 23.01. 2020 havde afholdt en foredragsaften med kardinal Anders Arborelius – med en forudgående festmesse – som en optakt til sæsonen 2020, et arrangement, der havde samlet flere hundrede deltagere, og som efterfølgende havde givet anledning til mange positive tilkendegivelser fra deltagerside.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterrretning.

Ad pkt. C. Kasserer omdelte regnskabet, der blev godkendt med akklamation. I tilslutning hertil oplyste formanden, at medlemstallet også i 2019 har være stigende, og at det nu skønnes at være kommet op på 70, altså en stigning på godt 10 % i forhold til 2018/19. Det diskuteredes i tilslutning hertil, hvordan man fortsat øger stigningen i medlemstilgangen, som er vigtig også for AC’s muligheder for at gennemføre interessante programmer, og hvordan man tiltrækker ikke mindst yngre til at deltage i AC’s arrangementer.

Medlemskontingentet for 2020 blev, jf bestyrelsens indstilling og iøvrigt i overensstemmelse med vedtagelse på den ordinære generalforsamling 15.06. 2019, fastsat til 200,- kr. for medlemmer, 300,- kr. i alt for (begge) ægtefæller, 100,- kr. for studerende samt for medlemmer med bopæl uden for Hovedstadsområdet.

Ad pkt. D. Der var ingen indsendte forslag.

Ad pkt. E. Det blev énstemmigt vedtaget at ændre vedtægternes § 8 således: “§ 8: Foreningen tegnes af formanden eller kassereren. Væsentlige dispositioner forelægges bestyrelsen på næstfølgende bestyrelsesmøde.”

Ad pkt. F. Den nuværende bestyrelse, bestående af Paul Amberg, Niels-Henrik Assing, Carsten Michael Günther og John-Erik Stig Hansen, meddelte, at den var indforstået med at fortsætte og ønskede at supplere sig med Miriam Donna Fevel Russell, BA (engelsk og teologi). Miriam bekræftede på stedet sit forud givne tilsagn.

Bestyrelsen blev valgt med akklamation.

Bestyrelsen blev endvidere bemyndiget til, på et senere tidspunkt, efter behov, at supplere sig med yderligere to medlemmer samt med suppleanter.

Ad pkt. H. Den hidtidige revisor indstilledes til genvalg af bestyrelsen for 2020 – og blev dernæst valgt med akklamation.

Ad pkt. I. Eventuelt. Formanden oplyste, at han havde modtaget adskillige forslag til foredragsemner for den kommende sæson, således emnet evangelisering (Else Marie Kjerkegaard). Paul Jørgensen supplerede med emnet: Pastoralrådets kompetence og virkemåde – også med blik på det netop igangsatte synodale arbejde i de tyske bispedømmer.

Begge emner blev positivt modtaget af generalforsamlingen, der anbefalede bestyrelsen at arbejde videre med forslagene.

Der var ikke yderligere drøftelser under punktet Eventuelt. Referent: Niels-Henrik Assing
06.02. 2020.
Referatet tiltrådt af dirigenten Paul Jørgensen 07.02. 2020

веб займ мгновенные займы онлайн займы онлайн займ на карту срочно займы на карту быстрый займ на карту взять займ