AC- Nyhedsbrev Nr. 7 – marts 2020

March 22, 2020

Normalt går der nogle måneder mellem udsendelsen af AC-Nyhedsbrevene. Dog er der sket så meget siden Nyhedsbrev nr. 6 – februar 2020 –  både i AC-sammenhæng og globalt – at vi synes, at der er behov for en opfølgning.

                Vi er nu midt i Fasten, som i år har fået en ganske særlig betydning for os alle: ikke blot som forberedelse til Påskens triduum – men fordi vi i år på grund af Corona pandemien – på en tragisk måde er blevet mindet om, hvor skrøbelig og forgængelig denne verden er, både vores samfund og den enkeltes eksistens, når det kommer til stykket. 

                      Vi havde i bestyrelsen glædet os til at tage hul på sæsonen 2020, hvor vi skulle prøve at udfylde den overordnede temaramme: De udfordringer og opgaver, som moderniteten og sekulariseringen stiller os overfor som kristne i vort 21. århundrede. Dette skulle realiseres med en række foredrags- og debataftener, hvoraf flere er på tegnebrættet og et par allerede programsat. 

Men det planlagte møde: En foredrags- og debateftermiddag med emnet Katolske børn og unge i en sekulariseret kultur med p. Christian Noval den 14. marts  aflyste vi i god tid. 

                AC nåede dog forinden at tage hul på årets program.

Som optakt til sæsonen fik vi den 23. januar en helt usædvanlig aften med biskoppen af Stockholm, kardinal Anders Arborelius, OCD. Her oplevede AC den største tilstrømning i mands minde. Både i en propfuld Sankt Augustin til den festlige pontifikalmesse, som biskop Anders koncelebrerede med adskillige af vort eget bispedømmes præster, og dernæst til et foredrag i Englesalen over temaet The Dark Night of the Soul – the Message of Saint John of the Cross for our Secularized North. Også Englesalen var fuldt besat af et par hundrede tilhørere i alle aldre. Endelig fulgte et Nachspiel i Katakomberne, hvor også biskop Anders deltog.

                Biskop Anders’ manuskript kan downloades på AC-hjemmesiden, øverst på omtalen af hans foredrag eller her.

                Desuden fik vi afholdt en velbesøgt miniretræte den 27. februar, 1. torsdag i fasten, med p. Pawel Rakowski, SJ som retrætemester.

Omtales må også AC’s ordinære generalforsamling den 04. februar 2020, jf. referatet på hjemmesiden eller link her. Vi vil herfra kun henlede opmærksomheden på følgende:

Medlemskontingentet, der for 2020 blev fastsat således:

Normalkontingent: 200,- kr., begge ægtefæller: 300,- kr., studerende og medlemmer udenfor Storkøbenhavn 100,- kr. 

                Kontingentet bedes – gerne senest 01. maj 2020 – indbetalt til AC’s konto 1551 – 7020996.

NB: Husk at skrive “kontingent” samt indbetalers navn i feltet til modtageren.

                Skulle der endnu være medlemmer, som ikke har fået betalt kontingentet for perioden 01.04. – 31.12. 2019, er der naturligvis mulighed for at gøre det ved samme lejlighed.

                Den siddende bestyrelse, der erklærede sig indforstået med at fortsætte,  har efterfølgende  konstitueret sig med denne arbejdsdeling mellem medlemmerne: Niels-Henrik Assing fortsætter som formand og Paul Amberg som næstformand. Carsten Günther påtager sig økonomiopgaverne og dermed kassererhvervet. Miriam Russell (nyt medlem af bestyrelsen) vil fremover være AC’s sekretær.

                I mellemtiden arbejder bestyrelsen med programlægningen for den tid, der kommer, når vi atter kan mødes. Vi har en række emner i støbeskeen, som successivt vil blive lagt ud på AC-hjemmesiden.

Med bestyrelsens ønsker om en velsignet Fastetid

Niels-Henrik Assing