AC-Nyhedsbrev nr. 6. Februar 2020

February 10, 2020

Kære medlemmer!

I den forkortede aktivitetssæson (og tilsvarende regnskabsperiode) 01.04. – 31.12. 2019 har AC’s bestyrelse kunnet indbyde til syv arrangementer. Heri deltog i alt ca. 120 medlemmer og andre interesserede.

Nedenfor følger en oversigt over de enkelte arrangementer i dato-orden. De, der ønsker at vide mere, henvises til hjemmesiden www.academicumcatholicum.dk. Her vil man også finde dette nyhedsbrev.

10.april 2019 – gennemførte vi med P. Jesper Fich, OP en aften om Dag Hammarskjölds spiritualitet og med fokus på hans hans posthume værk, Vägmarken.

Dag H. havde dels et offentligt liv som stjernediplomat i den svenske udenrigstjeneste og som generalsekretær for Forenede Nationer nemlig i årene 1953 – 1961, en af de mest sprængfarlige perioder i efterkrigstidens historie – dels et måske mindre kendt som skønånd og med et inderligt religiøst liv præget af de store mystikere og med daglig deltagelse i Messen, skønt han aldrig nåede at blive optaget i Kirkens fulde fællesskab.

I sit causeri analyserede Pater Jesper en række tekster fra Vägmarken. Værket, der foreligger i dansk oversættelse og tankemæssigt og litterært er af højt karatmå i øvrigt varmt anbefales.

15. juni 2019 (Valdemarsdag og dermed 700årsdagen for at vi fik vort korsbanner) afholdt AC hele to arrangementer: først en ekstraordinær, dernæst – efter en kort pause – den årlige ordinære generalforsamling.
Formålet med førstnævnte var at få gennemført en tiltrængt modernisering og forenkling af AC’s love fra 1966. Det nye regelsæt hedder nu vedtægter, er i fuld funktion og kan findes på AC-hjemmesiden sammen med 1966-lovteksten.

21. august 2019 var AC’s medlemmer indbudt til en foredragsaften i jesuitternes pejsestue med den polske jesuit, Pater X (navnet vil ikke blive oplyst i denne sammenhæng), som bla. er knyttet til Macaus katolske universitet. Denne tidligere portugiske koloni på den sydkinesiske kyst indtager en position, sammenlignelig med Hongkongs. Macau har i dag passeret et indbyggertal på 700.000, har et højt uddannalses- og leveniveau og et blomstrende kirkeliv – men lever på Beijing- styrets nåde, i lighed med Hongkong.

Desværre var tilslutningen til denne spændende aften ufortjent beskeden – pga. sommerferien.

10. oktober 2019 blev gennemført en usædvanligt velbesøgt foredrags- og debataften i anledning af bispedømmets pastorale synode på Nyborg Strand sommeren 1969. Emnet, der blev behandlet under den perspektiverende overskrift:

page1image41370368

Er det tid for et Tredje Vatikankoncil blev belyst af tre oplægsholdere: lektor emer., cand. mag. Paul Jørgensen, forfatteren og filmmageren Hans Jensen (tidligere mangeårig medarbejder på bispekontoret og i årene efter synoden redaktør af Katolsk Forum sammen med p. Heinrich Roos; SJ), begge iøvrigt veteraner fra synoden, og endelig lektor på Århus Universitet, cand. teol. Ph. D. Jakob Egeris Thorsen, der gav sit bud på Kirkens situation i dag og fremtidige “megatrends” – derunder med forsøg på besvarelse af spørgsmålet, om tiden er inde til et Tredje Vatikankoncil. For mere information om mødet: se AC- hjemmesiden.

Som bekendt satte synoden, der var ment som et forsøg på at tilpasse VAT II til danske forhold, gang i en række diskussioner og pastorale tiltag; men mange katolikker har i tidens løb givet udtryk for skuffelse over den manglende implementering af synodens anbefalinger og intentioner. Dette skete da også den 10. oktober 2019, hvor der udviklede sig en nærmest ustyrlig debat, som også biskop Czeslaw Kozon ydede et vægtigt bidrag til. For mere information om mødet henvises til hjemmesiden med dokumentation i form af oplægsholder-manuskripter samt til Katolsk Orientering, som bragte en udførlig omtale af arrangementet i det følgende nummer.

04. november 2019 afholdt vi en stemningsfuld Alle Sjæles aften med Rorate Messe celebreret af patres Pawel Rakowski og Pawel Ben. Bagefter samledes en del af deltagerne i Katakomberne, de nyindrettede kælderlokaler under Niels Steensens Kollegium, til hyggeligt samvær med aftenens gæst, Hans Jensen, som for et opmærksom publikum foredrog sit eftertænksomme og festlige En dansk sjæls eventyr – et komisk epos (Katolsk Forlag 2017).

06. december 2019: Den årlige adventsretræte sammen med meditations- og bedegruppen Manresa – og med pater Pawel som retrætemester. Dette er endnu et eksempel på, hvor frugtbart det kan være at have bofællesskab og samarbejde med de andre sammenslutninger i Sankt Augustin.

Målopfyldelse og planer.

AC’s bestyrelse har i beretningsperioden bestræbt sig på at leve op til en målsætning, der kan formuleres som: videreførsel af traditionerne – men med vægt på fornyelse. Vi er meget bevidste om, at vi idag (desværre!) vistnok er den eneste katolske forening i Danmark, der, på tværs af sognegrænser, søger at bringe oplysning og debat om katolske emner. Dette må stille krav til alsidighed og upartiskhed – også i forhold til de kirkepolitiske forskelle, der ikke er blevet mindre med årene i vort bispedømme som på verdensplan.

Medlemstallet er også i 2019 steget, ikke i samme omfang, som vi havde håbet, men ligesom i den foregående periode med 10 -15%, sådan at vi nu har omtrent 70 medlemmer. Men det er vigtigt, at vi fortsat vokser, også – men langtfra udelukkende – fordi medlemskontingenterne er med til at finansiere vores aktiviteter.

Foreløbig har vi begrænset disse aktiviteter til foredrags- og debat- arrangementer; men vi har helt klart ambitioner om at kunne tilbyde andet og mere. Vi håber, at vi kan begynde at realisere dette mål allerede i 2020.

Vi inviterer medlemmerne til at være kreative med idéer til, hvordan dette kan ske.

Til slut en varm TAK til alle, der har hjulpet os med råd og dåd i 2019-sæsonen -ikke mindst til vore foredragsholdere og gæster, til medlemmerne for deres arbejdsmæssige, moralske og kontante støtte, til jesuitterne – i særdeleshed vor åndelige vejleder, Pawel Rakowski – for ubegrænset gæstfrihed og hjælpsomhed og til rektor for Niels Steensens Gymnasium, Lise Baadsgaard Jepsen, som lægger lokaler til, når vi ikke kan holde os inden for de sædvanlige rammer. – Og endelig til AC’s Jubilæumsfond, som får det hele til at hænge sammen økonomisk.

AC-Bestyrelsen
v/ Niels-Henrik Assing

веб займ займы онлайн быстро займы онлайн займ онлайн на карту срочно займы на карту онлайн займы на карту взять займ