AC-Nyhedsbrev nr. 4.

July 10, 2019

Kære AC-medlemmer og venner af AC. 

Vores forening afholdt Valdemarsdag, den 15. juni 2019 hele to generalforsamlinger i løbet af eftermiddagen.

Først en ekstraordinær generalforsamling hvor deltagerne som eneste emne diskuterede et forslag til nye Vedtægter til afløsning for de efterhånden noget utidssvarende AC-love, der har været gældende for foreningen siden 1966. Vedtægtsforslaget blev efter to timers engageret diskussion énstemmigt vedtaget med tilslutning fra samtlige 12 tilstedeværende medlemmer. Lægger vi hertil indsendte blankofuldmagter fra medlemmer, der ikke kunne komme til stede, når tilslutningen op på det dobbelte.

I forhold til de gamle Love betegner de nye Vedtægter ingen revolution. Snarere kan man sige, at der er foretaget en nænsom restaurering af Lovene, der bringer AC på højde med situationen i det tredje årtusinds katolske virkelighed. Således betoner både navnets undertitel, der er noget nyt, og en ændret formålsparagraf foreningens karakter af debatforum. Det signaleres nu klart, at her skal katolsk tros- og livsanskuelse mødes med videnskab, kunst og samfundets tendenser i det hele taget. Det er værd at bemærke i den forbindelse, at generalforsamlingen havde en grundig diskussion af spørgsmålet om foreningens navn: Academicum Catholicum forekom mange af deltagerne antikveret, ja måske udgør det ligefrem en barriere i forhold til unge mennesker af i dag. Men det blev alligevel konkluderet, at navnet bør bevares. Dog blev det pålagt den nye bestyrelse i god tid inden næste generalforsamling at komme med forslag til et nyt navn.

Desuden skal det her fremhæves, at Vedtægterne indeholder nogle helt nødvendige justeringer og tilføjelser som følge dels af den nye personregistreringslovgivning dels af opdaterede krav til en funktionsduelig forening anno 2019.

De nye vedtægter udsendes hermed som et særligt bilag, og de vil naturligvis permanent være at finde på hjemmesiden.  

Umiddelbart herefterafholdt vi årets ordinære generalforsamling, med aflæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter og  økonomi samt med valg af ny bestyrelse for den næste periode, der løber frem til årsskiftet 2019/2020.

 Vi henviser til afsnittene nedenfor om forhandlingerne på de to generalforsamlinger.

Den nye bestyrelse afholdt konstituerende møde den 2. juli 2019. Her blev også taget af første drøftelse af efterårets program.

Bestyrelsen konstituerede sig således med følgende rollefordeling:

Formand: Niels-Henrik Assing,

Næstformand og sekretær: Paul Amberg,

Kasserer: Carsten Günther,

Medlem uden portefølje: John-Erik Stig Hansen.

 

 

Notat om AC’s ekstraordinære generalforsamling 15. juni 2019 kl. 15 – 16:45.

Deltagere(i alfabetisk orden): Paul Amberg, Niels-Henrik Assing, Ursula Assing, Carsten Günther, John-Erik Stig Hansen, Klara Kaare, Atis Kazeks, Laurits Lauritsen, Dorte Linnemann, Iacob Ulrich Löwe, Pawel Rakowski, Lisbeth Rütz, Kjeld Wogensen.

Den enstemmigt valgte dirigent for dagens to generalforsamlinger, Dorte Linnemann konstaterede, at generalforsamlingerne var rettidigt indkaldt

Ad dagsordenens pkt. 1:Drøftelse og evt. vedtagelse af et af AC’s bestyrelse udarbejdet forslag til vedtægter for Academicum Catholicum som erstatning for foreningens love af 1.03. 1966.

Drøftelsen formede sig som en gennemgang af det udsendte bilag Vedtægtsforslag ”Vedtægter for Academicum Catholicum – AC – Katolsk akademisk oplysnings- og debatforum.”

Indledningsvis kommenteredes forslaget på grundlag af de udsendte ”Anmærkninger.”

Fra drøftelsen fremhæves her følgende enkelte hovedpunkter , medens vedtagne ændringer til forslaget fremgår af de nye vedtægter, som udsendes med nærværende mødenotat.

1:Navnet Academicum Catholicum problematiseredes ud fra forskellige synspunkter. At bevare etlatinsk navn i det 21. århundrede kunne således opfattes som støvet eller søgt arkaisk – og dermed som en barriere i forhold til et nutidigt, ikke mindst ungt publikum. Modsat anførte flere det værdifulde og væsentlige ved, også i dag at respektere og markere tradition og kontinuitet. Ligesom flere, senere tilkommende og stadig eksisterende, katolske foreninger i andre nordiske lande bærer navnet Academicum Catholicum.

Det konkluderedes på dette grundlag, at det foreslåede navn, Academicum Catholicum bevaredes indtil videre, men at bestyrelsen inden næste ordinære generalforsamling (ultimo 2019) skulle fremlægge et forslag til et nyt navn.. Derimod fandtes det danske binavn velbegrundet.  

2:Medlemskab, specielt § 3, stk. 1 og 2. Der var enighed om enkelte klargørende og forenklende ændringer.

3: §§ 6 og 7 samt 8, stk. 2, 2. punktum og stk. 3 & 4 var der enighed om at lade udgå efter en diskussion, hvor der især blev lagt vægt på, hvorvidt det måtte anses for realistisk at forestille sig fusioner mellem de få tilbageværende katolske foreninger i dagens Danmark. De følgende paragrafnumre ændres naturligvis i overensstemmelse hermed.

4:I § 8, stk. 1 (ny § 6, stk. 1) ændres antallet af bestyrelsesmedlemmerfra det foreslåede ”mindst tre” til ”mindst tre og højst syv.” I stk. 2 udgår ”ved landets øvrige akademiske miljøer, typisk” og ”det samme gælder repræsentanter valgt af foreninger, der måtte fusionere med AC.” Stk. 3 og 4 udgår.

5: § 15 (ny § 13): ”fem stemmer” ændres til ”tre  stemmer” – hvilket er ensbetydende med, at et medlem højst kan være bærer af to fuldmagter, altså en skærpelse i forhold til de gældende love.

6: § 16, stk. 2 ønskedes forenklet således: ”…foreningens midler til andre formål i dansk katolsk regi.”

Efter denne gennemgang blev det således reviderede vedtægtsforslag vedtaget énstemmigt af de tilstedeværende 12 medlemmer.  Note: Yderligere 12 stemmeberettigede medlemmer havde ønsket at afgive blankofuldmagter til begge generalforsamlinger. Sidestilles disse med brevstemmer, kan vedtægterne betragtes som vedtaget af i alt 24 AC-medlemmer). 

Ad dagsordenens pkt. 2: Evt drøftelse af AC’s fremtid. Punktet blev udskudt til den ordinære generalforsamling.

Ad dagsordenens pkt. 3: Eventuelt. Blev ikke behandlet.

 

Notat om AC’s ordinære generalforsamling 15. juni 2019 kl. 16 – 17.15.

Deltagere: de samme som i den ekstraordinære generalforsamling.

 Ad A: Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Formanden redegjorde kort for periodens aktiviteter i den forløbne periode, jf. det udsendte AC-Nyhedsbrev nr. 3.Aktivitetsniveauet blev karakteriseret som absolut sammenligneligt med det i 2017/18-sæsonen og med en meget stor spredning på deltagerantallet fra arrangement til arrangement.

Det var forventeligt de tre emner om seksualitet i kristent perspektiv, der trak relativt mange deltagere: især aftenen om misbrug og pædofili (55 deltagere). Alt i alt kunne man karakterisere deltagerantallet som kvantitativt nogenlunde tilfredsstillende. Det er dog påfaldende, at to væsentlige målgrupper omtrent konstant fortsat glimrer ved deres fravær: gejstligheden og ungdommen. Og det til trods for, at der allerede er taget initiativ til at markedsføre AC’s arrangementer over for disse grupper.

Der var på generalforsamlingen enighed om, at det måtte være en særlig opgave for den kommende bestyrelse at søge at tiltrække ikke mindst disse to grupper. I øvrigt blev beretningen taget til efterretning.

 Ad B. Aflæggelse af regnskab for perioden 2018 – 2019.

Der knyttedes følgende bemærkninger til det nu revisorgodkendte regnskab:

1) posten Medlemskontingenter er steget fra kr. 3.925 i 2017/18 til kr. 5.350 i 2018/19. stigningen svarer nogenlunde til fremgangen i medlemstallet. Men, betonede den fungerende kasserer, det er nødvendigt at kontingentindtægterne stiger endnu mere, såfremt aktivitetsniveauet skal holdes. Dette skyldes, at der næppe kan forventes ekstern støtte af samme omfang som i de to nævnte regnskabsperioder.  (Note: Modsat er annoncering i KO steget voldsomt, nemlig fra kr. 1.965 til kr. 8.718, hvilket er led i en bevidst markedsføringspolitik).

Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

 Ad C. Eventuelle indsendte forslag. Ingen.

Ad D. Valg af bestyrelse. Følgende blev valgt uden modkandidater: Paul Amberg , N.-H. Assing (begge genvalg), Carsten Günther (ny kasserer), John-Erik Stig Hansen. (Note: Da det ikke var muligt at vælge yderligere medlemmer til den nye bestyrelse, forbeholder bestyrelsen sig ret til en mandskabsmæssig selvsupplering efter behov).

 Ad E. Valg af revisor. Atis Kazeks blev genvalgt med akklamation.

 Ad F: Eventuelt. Der blev vedtaget at forhøje det ordinære medlemskontingent fra dagens 150 kr. pr. år til 200 kr. For ægtepar vil det nye kontingent være 300 kr. Der fastholdes 50% reduktion til studenter. For regnskabsperioden 01.04. – 31.12. 2019 fastsættes medlemskontingenterne til samme beløbsstørrelse som de hidtidige årskontingenter.

 Til sidst blev der fra formandens side rettet en tak til den afgående bestyrelse for dens arbejde i 2018/19. Takken gjaldt i særdeleshed de venner af AC, der i årets løb havde bistået med foreningens it-opgaver: Niels Christian Hvidt og Martin Leginus.  Endvidere pater Pawel Rakowski  og jesuitterne for gæstfrihed og endelig de bestyrelsesmemedlemmer, der har valgt ikke at fortsætte på grund af travlhed: Andres Fernandes, Bjørn Thomassen, Eric H. Maillet og Eric Maillet Tapias.

Paul Amberg  /  N.-H. Assing(referenter)

  1. juli 2019

 

 

     

веб займ займы онлайн на киви без отказа займы онлайн займ без отказа на карту займы на карту киви займ взять займ