AC-Nyhedsbrev nr. 3 – Maj 2019. ÅRSBERETNING 2018 – 2019.

May 22, 2019

AC-Nyhedsbrev nr. 3 – Maj 2019.

ÅRSBERETNING 2018 – 2019.

 

Generelt.

AC har i beretningsperioden 01.04. 2018 – 31. 03. 2019 gennemført i alt 9  (ni) medlemsarrangementer (incl. den ordinære generalforsamling). Dette svarer nogenlunde til aktiviteten i perioden 2017 -18.

                Det samlede deltagerantal i arrangementerne i 2018 -19 var ca. 220 personer; i den forudgående periode omtrent 300. Indregnet i dette sidste tal var dog Reformationsseminaret, med godt 150 deltagere, som blev planlagt og afholdt som et fællesprojekt i tæt samarbejde med Ælnoth og Sankt Andreas Biblioteket/Katolsk historisk Arkiv. Dette taget i betragtning må aktivitetsniveauerne i de to beretningperioder  vurderes som fuldt sammenlignelige.

                Generelt er det værd at lægge mærke til, at deltagerne i periodens arrangementer har været meget skiftende fra gang til gang, og at en meget stor del har været ikke-medlemmer. Dette kan tilskrives, at bestyrelsen har lagt vægt på at informere relativt bredt om kommende arrangementer: Således i Katolsk Orientering, dels ved egentlige annoncer dels ved forhåndsomtale fra redaktionens og AC’s egen side, ved information direkte til sognene, ved mail-information til registrerede medlemmer og interessenter samt naturligvis på AC’s hjemmeside. Dette er naturligvis både dyrt og tidkrævende; men det vil blive søgt fortsat i den kommende sæson, selvom der måske vil kunne sættes spørgsmålstegn ved om resultaterne står mål med de udviste anstrengelser.

                Et hovedformål er imidlertid gradvist at få udvidet den egentlige kreds af medlemmer og at bidrage til at skabe en bevidsthed om AC som en forening, som yder et væsentligt supplement til det, sognene kan byde på. Blandt andet det at være forum for katolsk oplysning og debat med blik både for tradition og aktualitet. Dette ansvar kan ikke løftes uden en målrettet indsats – både i form af arbejdskraft og kontanter. Det er derfor afgørende at få udvidet medlemskredsen, selvom foreningen også i det forløbne år både har fået en del nye medlemmer og har modtaget et helt uundværligt tilskud fra AC’s Jubilæumsfond.

                Bortset fra heldagsseminaret om “Kroppens Teologi” den 09.02. 2019 med sr. Sofie, OP (jf nedenfor), har deltagerne overvejende været ude over den første ungdom, midaldrende eller ældre: den katolske ungdom har altså tilsyneladende (endnu) ikke opdaget eksistensen af AC’s foredrags- og debat arrangementer. Denne situation, mener bestyrelsen, er det helt nødvendigt at få gjort noget ved: Vi har  i efteråret 2018 kontaktet NSG’s rektor, Lise Baadsgaard Jepsen (som selv er AC-medlem) med henblik på at få iværksat oplysning om AC’s eksistens og aktiviteter blandt gymnasiets katolske elever. Der vil blive fulgt op på dette arbejde i den kommende periode.

                Endelig skal nævnes, at vi takket være AC’s åndelige vejleder, p. Pawel Rakowski, SJ har mulighed for informere i forhold til dr øvrige foreninger og sammenslutninger (i alt henved 10), der benytter sig af jesuitternes gæstfrihed i Sct. Augustin. Også her ligger der givetvis uudnyttede samarbejdsmuligheder. Flere arrangementer er allerede blevet gennemført i samarbejde med KLIDA (Katolske Læger i Danmark), jf nedenfor nr 4 og 7. Dette samarbejde vil blive fortsat, ligesom vi vil finde mulighed for at lave fælles projekter med andre

 

 

Sæsonens enkelte arrangementer

 1. 25.april 2018: Pastor Christian Noval, bispedømmets tidligere ungdomspræst og nuværende ungdomskonsulent ved Pastral-Centretfortalte – med udgangspunkt i sin (på det tidspunkt) kommende doktordisputats, Wired for Holiness, der ligger inden for emnekredsen  teologisk antropologi  og som har skaffet Chr. Noval dr. teol.-titlen ved Universität Bonn— om sit syn på ungdomsarbejde, ungdomsteologi og ungdomsantropologi. Afhandlingens undertitel er A Theological Anthropology of Youth based on David Kelsey’s ‘Eccentric Existence’. Hovedtesen i bogen, der er udkommet på engelsk i 2018 og kan fås gennem Amazon, er, at ungdommen er en særlig størrelse i teologisk og antropologisk henseende: ikke bare et (mere eller mindre besværligt) element der befinder sig i en overgangsfase mellem barne- og voksenstadiet, men en gruppe, der er noget særligt med et særligt kald og nådegaver, fx i form af en usædvanlig evne til at begejstres. Dette syn må naturligvis have dybtgående konsekvenser for ungdomssjælesorgen. Og bogen har da også vakt stor interesse i både katolske og protestantiske kredse. NB: Mødet er iøvrigt også omtalt i AC.Nyhedsbrev nr. 2.

 

 1. 2. Juni 2018: Ordinær generalforsamling med et causeri ved dirigenten, lektor på Saxo Instituttet Sebastian Olden Jørgensen, Ph. D. – over emnet “Sankt Knud Badminton”. (Titlen spiller hen på denne Danmarks  måske mest modernistiske kirkes umiskendelige lighed med en sportshal).[1]

På første del af mødet, selve generalforsamlingenblev den siddende bestyrelse genvalgt uden modkandidater. Den genvalgte bestyrelses sammensætning: Niels-Henrik Assing (formand), Eric Henri Maillet (kasserer), Eric Maillet Tapias (informationsopgaver), Andres Fernandes, Paul Niklas Amberg, der også er medlem af KLIDA’s bestyrelse, og  Bjørn Thomassen (begge sidstnævnte uden portefeuille).

 

 1. 10. September 2019: Et dobbeltforedrag over Pave Frans’ natur- og samfundssyn som det kommer til udtryk i Laudato si’ belyst udfra en sproglig-filosofisk analyse af lektor emer., Ph. D. Pablo Ronaldo Cristoffanini (Aalborg Universitet) og en bibelsk indfaldsvinkel af Robert Culat (forfatter og præst for både den franske og den italienske menighed i København).

 Der henvises til foredragsmanuskript og en oversættelse fra fransk til dansk af et afsnit af p. Culats bog Le paradis végétarien (Paris 2016) – begge vedhæftede AC’s hjemmeside).

 

 1. 09. Oktober 2018. Foredrags- og debataften om overgrebs- og pædofilisager. Foredrags- og oplægsholder var overlæge, dr. med. John-Erik Stig Hansen, der igennem en årrække har været biskoppens særlige rådgiver vedr. overgrebssager. John-Erik Stig Hansen er formand for KLIDA (Katolske Læger i Danmark), som AC har et nært samarbejde med, specielt om sæsonens arrangementer nr. 4 og 7.[2]

                 Der var tale om et talstærkt fremmøde, derunder biskop Czeslaw Kozon og adskillige præster, og en usædvanlig livlig meningsudveksling efter foredraget: En begivenhed, som blev dækket med fyldige artikler i Katolsk Orientering og Kristeligt Dagblad –  og som klart imødekom et stærkt behov hos mange katolikker.

 

 1. 02. November 2018: Alle Sjæles fejringmed en minde-messe for AC’s afdøde. Herefter causerede forfatteren, fhv. forskningsbibliotekar Helge Clausen over sin sidste udgivelse,  “393 danske katolikker og katolikker i Danmark” (København 2018).

 

 1. 21. November 2018: Fhv. Forskningsbibliotekar Ivar Hoel om Den katolske Kirke og Galilei.På grundlag af ny forskning om Galilei processen belyste foredragsholderen Kirkens forhold til naturvidenskaben dengang og op til i dag. Efter Ivar Hoels indsigtsfulde redegørelse udspandt der sig en livlig diskussion.[3]

 

 1. Foredrags- og debataften ved John-Erik Stig Hansen med titlen “Hvem styrer vores seksualitet og betyder det noget?”. Foredraget tog udgangspunkt i den brændende varme debat om “Gender Ideologi.” Denne ideologi betegnes af Paven som drivkraften i den aktuelle kampagne for relativering af køn og seksualitet. John-Erik Stig Hansen præciserede bla. i sit oplæg, at nok har denne kampagne og de bagved liggende problemstillinger en tæt sammenhæng med kulturudviklingen i de vestlige samfund siden 1960’erne; men ikke desto mindre er det muligt at konstatere en evolutionsbiologisk og lægevidenskablig forankring.

                I et vist perspektiv kunne aftenens tema ses som et vigtigt supplement til temaet  om misbrugs- og pædofiliproblematikken.

 

 1. 09. februar 2019: Heldagsseminar om “Kroppens Teologi” med Søster Sofie Hamring, O. P.,Rögle kloster ved Lund. Sr. Sofies foredrag formede sig i det væsentlige som en slags gennemgang af hendes bog “Till mann och kvinna skapade han dem” (2008). Bogen, der findes på Sankt Andreas Biblioteket, bygger på Pave Johannes Paul II’s tanker om kærlighedslivet og seksualiteten, som de kommer til udtryk i hans katekeser over emnet, afholdt i månederne efter hans tiltrædelse af pontifikatet i 1978, og den senere rundskrivelse Familiaris Consortio ( nov. 1981, foreligger i dansk oversættelse: Livet i Familien). Dagen var vel besøgt – også af medlemmer af planlægningsgruppen for de ungdomsdage med emnet som tema, som blev afholdt omtrent en måned senere  (dvs. primo april) med Christopher West, Florida som samlingspunkt, – og præget af livlig debat:  Alt i alt en solid succes, der må inspirere til at søge at gøre brug af Sr. Sofies fine formidlingstalent og indlevelsesevne i fremtiden. Ligesom et samarbejde med det katolske miljø i Sverige, i særdeleshed i Skåne, bør opdyrkes. Eneste hjertesuk må være, at vi  (indrømmet: udfra foredragsholderens realistiske bedømmelse af den nordiske sprogsituation) måtte bruge engelsk og ikke skandinavisk, og at vi  ved dette seminar desværre måtte savne deltagelse af repræsentanter for bispedømmets præsteskab – bortset fra biskoppen og pater Tomislav Cvetko, O. F. M. Conv., som fejrede Messen med seminardeltagerne midt på dagen.[4]

 

 1. 26. Marts 2019: Etiopisk Aften med fader Zemmichaelog medlemmer af den Etiopiske ortodokse Tewahedo menighed[5]i København med tilknytning til Sankt Augustins Kirke. Formålet med mødet (der var formidlet af p. Pawel) var at lære denne menighed, dens teologi, spiritualitet og liturgiske praksis at kende.

                På grund af den begrænsede tid måtte vi nøjes med en forholdvis nødtørftig indføring i den teologi, der danner grundlaget for den ældgamle Etiopisk Ortodokse Tewahedo kirke, som omfatter 40-45% af Etiopiens godt 100 millioner indbyggere samt religiøse minoriteter i nabolandene – og idag også migrantmenigheder i Europa, Nordamerika mv. Herudover fik tilhørerne også et rids af Tewahedo Kirkens 2000 år  gamle- og meget turbulente – historie, med udgangspunkt i Apostlenes Gerninger kapitel 8! Under den teologiske gennemgang kunne man som romersk-katolsk glæde sig over, at vores kirker bygger på det fælles fundament: Treenigheden og de syv sakramenter. Af særlig interesse var sikkert for mange deltagere fader Zemmichaels redegørelse for Tewahedo Kirkens miafysitiske (ofte benævnt monofysitiske) opfattelse af Kristi natur, hvorefter Kristus efter opstandelsen kun besidder én natur.[6]

                Aftenmødets sprog var engelsk. Der afsluttedes med uformelt samvær: fællesspisning med etiopiske specialiteter. Der påtænkes en opfølgning til efteråret, hvor hovedvægten vil blive lagt på Tewahedo Kirkens liturgi og spiritualitet.

 

Efter beretningsperiodens udløb:

 

I fastetiden  blev der 10. april afholdt et vellykket foredragsmøde med Sankt Mariaes sognepræst,pater Jesper Fich, O. P. om Dag Hammarsjölds spiritualitet(der henvises til hjemmesiden, nærmere omtale følger i AC-Nyhedsbrev nr 4). Og 11. april gennemførtes en miniretrætei samarbejde med meditationsgruppen MANRESA under ledelse af p. Pawel Rakowski, S. J.

 

Målopfyldelse og planer

 

Ser man på, hvor langt bestyrelsen er kommet med realiseringen af de ret ambitiøse fremtidsplaner, som blev fremlagt i Nyhedsbrev nr 2, må det erkendes, at de kun delvis er blevet realiseret i beretningsperioden.

 

#Vi er således kun lykkedes med en i forhold til bestyrelsens  ambitionsniveau beskeden udvidelse af medlemsgrundlaget – nemlig fra ca 50 til godt 60. Den kommende bestyrelse må arbejde målrettet videre herfra.

 

# Der er endnu ikke etableret et arbejde af særlig relevans for katolske studerende.

Men vi forestiller os fortsat et AC, som skal fungere som inspirerende kraft for arbejdet i sognene og andre katolske sammenhænge.

 

# Vi har fortsat til gode at få igangsat en eller flere studiekredse, evt. som spin off af den foredragsvirksomhed, som er blevet afviklet.

Den kommende bestyrelse rettet mod de muligheder, der ligger i at realisere et sådant koncept.

 

# Takket være en uvurderlig hjælp fra folk, der ikke er medlemmer af bestyrelsen: Niels Christian Hvidt og Martin Leginus er det lykkedes at få etableret en fungerende it-platform, derunder hjemmeside. For denne hjælp bringes en særlig tak.

Også dette arbejde må fortsættes, og det er vigtigt, at medlemmer af bestyrelsen bliver i stand til at engagere sig mere direkte heri.

 

# Vi er endvidere tilfredse med den status, der er opnået mht. information om AC’s virksomhed. I den forbindelse er der god grund til at rette en tak til især Katolsk Orienterings redaktion og til Pastoral-Centrets ledelse. Den kommende bestyrelse har ikke desto mindre en vigtig opgave i at finde nye veje til at optimere informationsvirksomheden.

 

 

Til slut en varm tak fra bestyrelsen til alle, som har hjulpet Academicum Catholicum i den forløbne virksomhedsperiode, ikke blot til enkeltpersoner, men også til AC’s Jubilæumsfond og til jesuitterkommunitetet i Niels Steensens Kollegium, som atter har ydet os (vederlagsfrit) husly. Også en tak til generalvikaren og franciskanerne i Stenosgade, som ved en enkelt lejlighed har vist os gæstfrihed. Endelig hjertelig tak til vore foredragsholdere, som har sørget for, at det hele blev gennemført. Og ikke mindst tak til medlemmerne , der har vist os tillid og tålmodighed.

 

 

AC’s bestyrelse                                                       Den åndelige vejleder

[1]  Der henvises til Sebastian Olden Jørgensens jubilæumsskrift for Sankt Knud Lavard

[2]Foredragsholderens stikordsmanus i form af powewpoints kan findes på KLIDA’s hjemmeside.

[3]Ivar Hoels foredragsmanus er nu lagt ind som link på AC’s hjemmeside.

[4]På AC’s hjemmeside findes nu et link til den video af Sr. Sofies foredrag, som blev optaget af Marcelino Gauguin, Pastoral-Centret.

[5]Tewahedo betyder på ge’etz (Kirkens liturgiske sprog) samt på amharisk: “Den der er gjort til én”

[6]Dette syn, der deles af flere orientalske kirker, afviger fra den græsk ortodokses (og russiske foruden den romerske), som blev formuleret ved kirkemødet i Chalcedon år 451.

AC-Nyhedsbrev nr. 3 – Maj 2019.

 

 

 

ÅRSBERETNING 2018 – 2019.

 

Generelt.

AC har i beretningsperioden 01.04. 2018 – 31. 03. 2019 gennemført i alt 9  (ni) medlemsarrangementer (incl. den ordinære generalforsamling). Dette svarer nogenlunde til aktiviteten i perioden 2017 -18.

                Det samlede deltagerantal i arrangementerne i 2018 -19 var ca. 220 personer; i den forudgående periode omtrent 300. Indregnet i dette sidste tal var dog Reformationsseminaret, med godt 150 deltagere, som blev planlagt og afholdt som et fællesprojekt i tæt samarbejde med Ælnoth og Sankt Andreas Biblioteket/Katolsk historisk Arkiv. Dette taget i betragtning må aktivitetsniveauerne i de to beretningperioder  vurderes som fuldt sammenlignelige.

                Generelt er det værd at lægge mærke til, at deltagerne i periodens arrangementer har været meget skiftende fra gang til gang, og at en meget stor del har været ikke-medlemmer. Dette kan tilskrives, at bestyrelsen har lagt vægt på at informere relativt bredt om kommende arrangementer: Således i Katolsk Orientering, dels ved egentlige annoncer dels ved forhåndsomtale fra redaktionens og AC’s egen side, ved information direkte til sognene, ved mail-information til registrerede medlemmer og interessenter samt naturligvis på AC’s hjemmeside. Dette er naturligvis både dyrt og tidkrævende; men det vil blive søgt fortsat i den kommende sæson, selvom der måske vil kunne sættes spørgsmålstegn ved om resultaterne står mål med de udviste anstrengelser.

                Et hovedformål er imidlertid gradvist at få udvidet den egentlige kreds af medlemmer og at bidrage til at skabe en bevidsthed om AC som en forening, som yder et væsentligt supplement til det, sognene kan byde på. Blandt andet det at være forum for katolsk oplysning og debat med blik både for tradition og aktualitet. Dette ansvar kan ikke løftes uden en målrettet indsats – både i form af arbejdskraft og kontanter. Det er derfor afgørende at få udvidet medlemskredsen, selvom foreningen også i det forløbne år både har fået en del nye medlemmer og har modtaget et helt uundværligt tilskud fra AC’s Jubilæumsfond.

                Bortset fra heldagsseminaret om “Kroppens Teologi” den 09.02. 2019 med sr. Sofie, OP (jf nedenfor), har deltagerne overvejende været ude over den første ungdom, midaldrende eller ældre: den katolske ungdom har altså tilsyneladende (endnu) ikke opdaget eksistensen af AC’s foredrags- og debat arrangementer. Denne situation, mener bestyrelsen, er det helt nødvendigt at få gjort noget ved: Vi har  i efteråret 2018 kontaktet NSG’s rektor, Lise Baadsgaard Jepsen (som selv er AC-medlem) med henblik på at få iværksat oplysning om AC’s eksistens og aktiviteter blandt gymnasiets katolske elever. Der vil blive fulgt op på dette arbejde i den kommende periode.

                Endelig skal nævnes, at vi takket være AC’s åndelige vejleder, p. Pawel Rakowski, SJ har mulighed for informere i forhold til dr øvrige foreninger og sammenslutninger (i alt henved 10), der benytter sig af jesuitternes gæstfrihed i Sct. Augustin. Også her ligger der givetvis uudnyttede samarbejdsmuligheder. Flere arrangementer er allerede blevet gennemført i samarbejde med KLIDA (Katolske Læger i Danmark), jf nedenfor nr 4 og 7. Dette samarbejde vil blive fortsat, ligesom vi vil finde mulighed for at lave fælles projekter med andre

 

 

Sæsonens enkelte arrangementer

 1. 25.april 2018: Pastor Christian Noval, bispedømmets tidligere ungdomspræst og nuværende ungdomskonsulent ved Pastral-Centretfortalte – med udgangspunkt i sin (på det tidspunkt) kommende doktordisputats, Wired for Holiness, der ligger inden for emnekredsen  teologisk antropologi  og som har skaffet Chr. Noval dr. teol.-titlen ved Universität Bonn— om sit syn på ungdomsarbejde, ungdomsteologi og ungdomsantropologi. Afhandlingens undertitel er A Theological Anthropology of Youth based on David Kelsey’s ‘Eccentric Existence’. Hovedtesen i bogen, der er udkommet på engelsk i 2018 og kan fås gennem Amazon, er, at ungdommen er en særlig størrelse i teologisk og antropologisk henseende: ikke bare et (mere eller mindre besværligt) element der befinder sig i en overgangsfase mellem barne- og voksenstadiet, men en gruppe, der er noget særligt med et særligt kald og nådegaver, fx i form af en usædvanlig evne til at begejstres. Dette syn må naturligvis have dybtgående konsekvenser for ungdomssjælesorgen. Og bogen har da også vakt stor interesse i både katolske og protestantiske kredse. NB: Mødet er iøvrigt også omtalt i AC.Nyhedsbrev nr. 2.

 

 1. 2. Juni 2018: Ordinær generalforsamling med et causeri ved dirigenten, lektor på Saxo Instituttet Sebastian Olden Jørgensen, Ph. D. – over emnet “Sankt Knud Badminton”. (Titlen spiller hen på denne Danmarks  måske mest modernistiske kirkes umiskendelige lighed med en sportshal).[1]

På første del af mødet, selve generalforsamlingenblev den siddende bestyrelse genvalgt uden modkandidater. Den genvalgte bestyrelses sammensætning: Niels-Henrik Assing (formand), Eric Henri Maillet (kasserer), Eric Maillet Tapias (informationsopgaver), Andres Fernandes, Paul Niklas Amberg, der også er medlem af KLIDA’s bestyrelse, og  Bjørn Thomassen (begge sidstnævnte uden portefeuille).

 

 1. 10. September 2019: Et dobbeltforedrag over Pave Frans’ natur- og samfundssyn som det kommer til udtryk i Laudato si’ belyst udfra en sproglig-filosofisk analyse af lektor emer., Ph. D. Pablo Ronaldo Cristoffanini (Aalborg Universitet) og en bibelsk indfaldsvinkel af Robert Culat (forfatter og præst for både den franske og den italienske menighed i København).

 Der henvises til foredragsmanuskript og en oversættelse fra fransk til dansk af et afsnit af p. Culats bog Le paradis végétarien (Paris 2016) – begge vedhæftede AC’s hjemmeside).

 

 1. 09. Oktober 2018. Foredrags- og debataften om overgrebs- og pædofilisager. Foredrags- og oplægsholder var overlæge, dr. med. John-Erik Stig Hansen, der igennem en årrække har været biskoppens særlige rådgiver vedr. overgrebssager. John-Erik Stig Hansen er formand for KLIDA (Katolske Læger i Danmark), som AC har et nært samarbejde med, specielt om sæsonens arrangementer nr. 4 og 7.[2]

                 Der var tale om et talstærkt fremmøde, derunder biskop Czeslaw Kozon og adskillige præster, og en usædvanlig livlig meningsudveksling efter foredraget: En begivenhed, som blev dækket med fyldige artikler i Katolsk Orientering og Kristeligt Dagblad –  og som klart imødekom et stærkt behov hos mange katolikker.

 

 1. 02. November 2018: Alle Sjæles fejringmed en minde-messe for AC’s afdøde. Herefter causerede forfatteren, fhv. forskningsbibliotekar Helge Clausen over sin sidste udgivelse,  “393 danske katolikker og katolikker i Danmark” (København 2018).

 

 1. 21. November 2018: Fhv. Forskningsbibliotekar Ivar Hoel om Den katolske Kirke og Galilei.På grundlag af ny forskning om Galilei processen belyste foredragsholderen Kirkens forhold til naturvidenskaben dengang og op til i dag. Efter Ivar Hoels indsigtsfulde redegørelse udspandt der sig en livlig diskussion.[3]

 

 1. Foredrags- og debataften ved John-Erik Stig Hansen med titlen “Hvem styrer vores seksualitet og betyder det noget?”. Foredraget tog udgangspunkt i den brændende varme debat om “Gender Ideologi.” Denne ideologi betegnes af Paven som drivkraften i den aktuelle kampagne for relativering af køn og seksualitet. John-Erik Stig Hansen præciserede bla. i sit oplæg, at nok har denne kampagne og de bagved liggende problemstillinger en tæt sammenhæng med kulturudviklingen i de vestlige samfund siden 1960’erne; men ikke desto mindre er det muligt at konstatere en evolutionsbiologisk og lægevidenskablig forankring.

                I et vist perspektiv kunne aftenens tema ses som et vigtigt supplement til temaet  om misbrugs- og pædofiliproblematikken.

 

 1. 09. februar 2019: Heldagsseminar om “Kroppens Teologi” med Søster Sofie Hamring, O. P.,Rögle kloster ved Lund. Sr. Sofies foredrag formede sig i det væsentlige som en slags gennemgang af hendes bog “Till mann och kvinna skapade han dem” (2008). Bogen, der findes på Sankt Andreas Biblioteket, bygger på Pave Johannes Paul II’s tanker om kærlighedslivet og seksualiteten, som de kommer til udtryk i hans katekeser over emnet, afholdt i månederne efter hans tiltrædelse af pontifikatet i 1978, og den senere rundskrivelse Familiaris Consortio ( nov. 1981, foreligger i dansk oversættelse: Livet i Familien). Dagen var vel besøgt – også af medlemmer af planlægningsgruppen for de ungdomsdage med emnet som tema, som blev afholdt omtrent en måned senere  (dvs. primo april) med Christopher West, Florida som samlingspunkt, – og præget af livlig debat:  Alt i alt en solid succes, der må inspirere til at søge at gøre brug af Sr. Sofies fine formidlingstalent og indlevelsesevne i fremtiden. Ligesom et samarbejde med det katolske miljø i Sverige, i særdeleshed i Skåne, bør opdyrkes. Eneste hjertesuk må være, at vi  (indrømmet: udfra foredragsholderens realistiske bedømmelse af den nordiske sprogsituation) måtte bruge engelsk og ikke skandinavisk, og at vi  ved dette seminar desværre måtte savne deltagelse af repræsentanter for bispedømmets præsteskab – bortset fra biskoppen og pater Tomislav Cvetko, O. F. M. Conv., som fejrede Messen med seminardeltagerne midt på dagen.[4]

 

 1. 26. Marts 2019: Etiopisk Aften med fader Zemmichaelog medlemmer af den Etiopiske ortodokse Tewahedo menighed[5]i København med tilknytning til Sankt Augustins Kirke. Formålet med mødet (der var formidlet af p. Pawel) var at lære denne menighed, dens teologi, spiritualitet og liturgiske praksis at kende.

                På grund af den begrænsede tid måtte vi nøjes med en forholdvis nødtørftig indføring i den teologi, der danner grundlaget for den ældgamle Etiopisk Ortodokse Tewahedo kirke, som omfatter 40-45% af Etiopiens godt 100 millioner indbyggere samt religiøse minoriteter i nabolandene – og idag også migrantmenigheder i Europa, Nordamerika mv. Herudover fik tilhørerne også et rids af Tewahedo Kirkens 2000 år  gamle- og meget turbulente – historie, med udgangspunkt i Apostlenes Gerninger kapitel 8! Under den teologiske gennemgang kunne man som romersk-katolsk glæde sig over, at vores kirker bygger på det fælles fundament: Treenigheden og de syv sakramenter. Af særlig interesse var sikkert for mange deltagere fader Zemmichaels redegørelse for Tewahedo Kirkens miafysitiske (ofte benævnt monofysitiske) opfattelse af Kristi natur, hvorefter Kristus efter opstandelsen kun besidder én natur.[6]

                Aftenmødets sprog var engelsk. Der afsluttedes med uformelt samvær: fællesspisning med etiopiske specialiteter. Der påtænkes en opfølgning til efteråret, hvor hovedvægten vil blive lagt på Tewahedo Kirkens liturgi og spiritualitet.

 

Efter beretningsperiodens udløb:

 

I fastetiden  blev der 10. april afholdt et vellykket foredragsmøde med Sankt Mariaes sognepræst,pater Jesper Fich, O. P. om Dag Hammarsjölds spiritualitet(der henvises til hjemmesiden, nærmere omtale følger i AC-Nyhedsbrev nr 4). Og 11. april gennemførtes en miniretrætei samarbejde med meditationsgruppen MANRESA under ledelse af p. Pawel Rakowski, S. J.

 

Målopfyldelse og planer

 

Ser man på, hvor langt bestyrelsen er kommet med realiseringen af de ret ambitiøse fremtidsplaner, som blev fremlagt i Nyhedsbrev nr 2, må det erkendes, at de kun delvis er blevet realiseret i beretningsperioden.

 

#Vi er således kun lykkedes med en i forhold til bestyrelsens  ambitionsniveau beskeden udvidelse af medlemsgrundlaget – nemlig fra ca 50 til godt 60. Den kommende bestyrelse må arbejde målrettet videre herfra.

 

# Der er endnu ikke etableret et arbejde af særlig relevans for katolske studerende.

Men vi forestiller os fortsat et AC, som skal fungere som inspirerende kraft for arbejdet i sognene og andre katolske sammenhænge.

 

# Vi har fortsat til gode at få igangsat en eller flere studiekredse, evt. som spin off af den foredragsvirksomhed, som er blevet afviklet.

Den kommende bestyrelse rettet mod de muligheder, der ligger i at realisere et sådant koncept.

 

# Takket være en uvurderlig hjælp fra folk, der ikke er medlemmer af bestyrelsen: Niels Christian Hvidt og Martin Leginus er det lykkedes at få etableret en fungerende it-platform, derunder hjemmeside. For denne hjælp bringes en særlig tak.

Også dette arbejde må fortsættes, og det er vigtigt, at medlemmer af bestyrelsen bliver i stand til at engagere sig mere direkte heri.

 

# Vi er endvidere tilfredse med den status, der er opnået mht. information om AC’s virksomhed. I den forbindelse er der god grund til at rette en tak til især Katolsk Orienterings redaktion og til Pastoral-Centrets ledelse. Den kommende bestyrelse har ikke desto mindre en vigtig opgave i at finde nye veje til at optimere informationsvirksomheden.

 

 

Til slut en varm tak fra bestyrelsen til alle, som har hjulpet Academicum Catholicum i den forløbne virksomhedsperiode, ikke blot til enkeltpersoner, men også til AC’s Jubilæumsfond og til jesuitterkommunitetet i Niels Steensens Kollegium, som atter har ydet os (vederlagsfrit) husly. Også en tak til generalvikaren og franciskanerne i Stenosgade, som ved en enkelt lejlighed har vist os gæstfrihed. Endelig hjertelig tak til vore foredragsholdere, som har sørget for, at det hele blev gennemført. Og ikke mindst tak til medlemmerne , der har vist os tillid og tålmodighed.

 

 

AC’s bestyrelse                                                       Den åndelige vejleder

[1]  Der henvises til Sebastian Olden Jørgensens jubilæumsskrift for Sankt Knud Lavard

[2]Foredragsholderens stikordsmanus i form af powewpoints kan findes på KLIDA’s hjemmeside.

[3]Ivar Hoels foredragsmanus er nu lagt ind som link på AC’s hjemmeside.

[4]På AC’s hjemmeside findes nu et link til den video af Sr. Sofies foredrag, som blev optaget af Marcelino Gauguin, Pastoral-Centret.

[5]Tewahedo betyder på ge’etz (Kirkens liturgiske sprog) samt på amharisk: “Den der er gjort til én”

[6]Dette syn, der deles af flere orientalske kirker, afviger fra den græsk ortodokses (og russiske foruden den romerske), som blev formuleret ved kirkemødet i Chalcedon år 451.

веб займ займ манимен займы онлайн займ на карту онлайн займы на карту займ на карту без отказа взять займ