AC-Nyhedsbrev nr. 10: Nytåret 2021 – 2022

January 11, 2022

Kære Medlemmer og Venner af Academicum Catholicum: Først bestyrelsens varme ønsker om et   velsignet Nytår 2022!

Vi kan også ved dette årsskifte se tilbage på et usædvanligt kalender- og AC-aktivitetsår: Tolv måneder ifølge kalenderen, som kun blev til seks, hvis vi betragter på aktiviteterne. 

– Det vil sige 2020-situationen, der gentog sig med visse variationer: de arrangementer, vi tidligere optimistisk bebudede at ville afvikle allerede i 2020, blev først gennemført i 2021. Men i god ro og orden og med en ganske pæn deltagelse både af medlemmer og, faktisk ganske overraskende, af ikke så andre! 

Dette har for os i bestyrelsen været et opmuntrende bevis på, at foreningen ikke er gået i glemmebogen på trods af nedlukninger og mismod i samfundet i øvrigt.

Først et vue over, hvad det lykkedes at få gennemført efter et helt dødt 1. halvår.

25. august lagde vi ud med den årlige generalforsamling, som i år afholdtes med mange måneders forsinkelse, men til gengæld med ekstraordinær tilslutning (ca. 20 deltagere), hvilket uden tvivl måtte tilskrives, at vi kunne lokke med en vinsmagning forestået af bestyrelsens ønolog, Carsten Günther, som med kulturhistorisk kyndighed ledte deltagerne igennem et udsøgt vinsortiment.  Dette blev ledsaget af en musikalsk underholdning ved cross over duoen Maria Teresa Assing (klaver) og Thomas Hass (saxofon), som diverterede med et blandet klassisk- og jazz-program med både kendte værker og egne, nye kompositionerDer henvises til referat på hjemmesiden www.academicumcatolicum.dk for den saglige del af generalforsamlingen.

Efterårssemestrets foredragsprogam begyndte 21. september 2021 med – betegnende nok for hele situationen – en mindeaften, der skulle have fundet sted 19. marts 2021 i anledning af 150-året for Mogens Ballins fødsel. Det blev et både interessant og hyggeligt, nærmest intimt, arrangement trods de mange (henved tres) deltagere. Nik Bredholt (nyt medlem af AC-bestyrelsen) fortalte om sin oldefar, Mogens Francesco Ballins rige liv som konvertit, bedsteven af Johannes Jørgensen, francofil kunstmaler, designer, pater familias – og, især i sine sidste år som alt for tidlig enkemand, apostel for den lille katholske menighed i datidens København. Der var tale om et gennemrechercheret og lyslevende foredrag om en af de væsentligste, mest interessante – og i dag stadig relevante – skikkelser i dansk katolicismes historie efter Grundloven. Og det er absolut ikke urealistisk, at det vil kunne danne afsæt for en senere biografi som en (tiltrængt) afløser for Peter Schindlers for længst udsolgte og i øvrigt meget læseværdige ”Mogens Francesco Ballin” fra 1971…

Lørdag den 9. oktober afholdt AC et eftermiddagsseminar, hvor historikerne pastor Sigurd Sverre Stangeland og dr. phil. Jon Gissel belyste forholdet mellem Kristendommen og Islam gennem to eksempler: Det første (ved Stangeland) folkemordet på armenerne gennemført under skiftende regimer i Tyrkiet i slutningen af 19’hundrede tallet og helt op til midten af 1920’erne, det andet  (Gissel) erobringen af Konstantinopel og omdannelsen af Hagia Sofia katedralen til muhamedansk moské i 2021, dette set på baggrund af Byzans’ 800-årige forsvar mod Islam.

                      Stangeland, der i Norge dels har arbejdet som officer i forsvarets efterretningstjeneste dels som genocidforsker og underviser ved Norges Tekniske Universitet i Trondheim, redegjorde i et medrivende fængslende og pinligt sobert foredrag for den armenske tragedie og lagde i den forbindelse vægt på folkemordets idéologiske baggrund i den ungtyrkiske bevæglese. 

Gissel oprullede med overlegen beherskelse og stram disponering af stoffet den måske største tragedie i Kristenhedens historie. Om seminaret og foredragsholderne i øvrigt henvises til AC’s hjemmeside.  

Tirsdag den 9. november gennemførte AC som et aftenarrangement en slags markering af Jesuitternes indsats for det højere, katolske skolevæsen i Danmark. Det begyndte med ordenenes fordrivelse fra det nygrundede tyske rige i 1873 (jernkansleren Otto von Bismarcks Kulturkampf) og etableringen af Sankt Andreas Kollegiet på Ordruphøj. Også Sankt Knuds Skole på Vesterbro omtaltes – og ikke mindst Niels Steensens Gymnasium der havde et meget pandemi-stille 50-års jubilæum i 2020 – omtaltes udførligt af aftenens foredragsholder, generalvikar Niels Engelbrecht, selv dimittend fra NSG og senere lærer ved skolen. Der var tale om et indlevet og rigt facetteret foredrag med mange humoristske, selvoplevede detaljer, som blev suppleret af veloplagte indlæg fra adskillige gamle elever blandt de ca. 40 deltagere. 

Fælles for årets foredragsprogrammer har været det historiske, om man vil erindrende, perspektiv. Og endvidere ambitionen at perspektivere det erindrede i forhold til nutidige.: således at relatere genocidiet på armenerne og de øvrige kristne minoriteter (grækere og assyrere) i Osmannerriget til vort århundredes kristenforfølgelser i Mellemøsten og Hagia Sofia til islamiseringsbølgen i det moderne Tyrkiet og i de muslimske verden i det hele taget.

 I forbindelse med Mogens Ballin har det været ambitionen at stille spørgsmåslet , hvordan vi i vores apostolat kan søge inspiration i hans konversion  til Katolicismen fra Jødedommen og datidens brandesianske bohême milieu. Og i tilfældet Jesuitternes enestående indsats efter 1873 er der søgt paralleller til nutidens katolske skolevæsen i Danmark. I alle tilfælde har det været muligt at konstatere, at parallellerne og dermed inspirationerne er mange… 

Den årlige adventsretræte blev afholdt lørdag eftermiddag 27. november 2021 med p. Martin Chase, S. J., foreningens nye åndelige vejleder, som retrætemester og celebrant ved den efterfølgende Messe. Der er i bestyrelsen enighed om, at der hermed er påbegyndt en tradition, som det vil være værdifuldt at videreføre – næste gang sigtes på en fasteretræte 2022.

Tak til Pawel Rakowski og Martin Chase, til bestyrelseskolleger, medlemmer og samarbejdspartnere

I den forbindelse må det omtales, at p. Pawel Rakowski, foreningens hidtidige åndelige vejleder, sommeren 2021 blev overflyttet til Jesuitternes kommunitet i Århus og erstattet af den nytilkomne p. Roman Groszewskisom pater rektor. Bestyrelsen havde i juli måned lejlighed til at takke p. Pawel for hans store hjælpsomhed og det enestående samarbejde gennem årene og byde velkommen til p. Roman – og det føler vi trang til at gentage her i årsberetningen. 

Vi vil også byde velkommen til p. Martin Chase, som mange jo vil kende fra hans tidligere arbejde med undervisning på NSG og som sjælesørger her i København. P. Martin er nu, som emeriteret professor fra Fordham University i New York, er vendt tilbage til Sankt Kjeldsgade. 

Omrokering i bestyrelsen og et par visioner for fremtiden

Afslutningsvis skal det omtales, at den bestyrelse, der gav tilsagn om at fortsætte på generalforsamlingen i august måned, har fortsat arbejdet året igennem, men at vi har besluttet at rokere lidt om på funktionerne.

 Formanden siden 2016, Niels-Henrik Assing, har fundet det nødvendigt at give stafetten videre, nemlig til bestyrelsens hidtidige sekretær, Miriam D. F. Russell, som herefter bydes velkommen med en varm tak for at ville overtage posten i en tid, hvor der er masser af bolde i luften i form af nye udfordringer (det vender vi tilbage til ved en senere lejlighed). 

Desuden vil vi hermed gerne benytte lejligheden til at sige også kollegerne i bestyrelsen en hjertelig tak for et inspirerende og godt samarbejde – og medlemmerne og AC’s mange samarbejdspartnere for tillid, inspiration og hjælpsomhed igennem de år, hvor det ved fælles hjælp og gensidig loyalitet er lykkedes at bringe vores forening, der jo i år er rundet de 125 år, på rette spor.

Den transformerede bestyrelse – udover undertegnede: Paul Amberg, Nik Bredholt, Julio Hans Cassado Jensen og Carsten Günther – vil sætte kræfterne ind på gøre AC til et endnu bedre sted at frekventere og at søge inspiration hos.

Blandt visionerne for det kommende arbejde hører, at vi vil satse på at være mere opsøgende – og i vores programlægning endnu mere aktuelle. Og som et første tiltag vil vi i 2022 kaste et blik på den forestående synodedebat. 

Hjertelige hilsner 

På bestyrelsens vegne

Miriam Russell og Niels-Henrik Assing