AC Nyhedsbrev nr. 1 – sæsonen 2017/18

August 17, 2017

AC’s nyvalgte bestyrelse har hermed den store glæde at byde velkommen til den nye sæson 2017/18.

Dette sker efter en både inspirerende og velbesøgt ordinær generalforforsamling den 20. maj 2017 på Niels Steensens Gymnasium. Og vor velkomst lyder både til AC’s egentlige medlemmer og til foreningens mange sympatisører!

 

Præsentation af AC’s ny bestyrelse.

På generalforsamlingen blev, efter en frugtbar diskussion om AC’s fremtid, valgt en frisk bestyrelse med et kraftigt internationalt islæt.

Denne nye fem-mands bestyrelse består – foruden af undertegnede formand, der er genganger fra den tidligere interimsbestyrelse, som varetog forretningerne frem til 20. maj – af:

Eric Henri Maillet (cand. merc. fra CBS, med en lang international og dansk erhvervskarriere, spansk gift og far til en stor familie) – bliver især ansvarlig for AC’s økonomi- og medlemsforhold;

Bjørn Thomassen (kandidat i antropologi fra KU, Ph. D. og nu lektor på RUC, italiensk gift). Det kan tilføjes, at Bjørn i en årrække hat boet i Spanien og Italien, de sidste år med ansættelse ved American University of Rome, hvor han også hvert år afholder summer schools. Inden for bestyrelsen har Bjørn påtaget sig særlige opgaver med planlægning og gennemførelse af Reformationsseminaret (se herom nedenfor);

Andres Fernandes (uddannet som olieingeniør i sit hjemland Venezuela, netop i denne tid ved at lægge sidste hånd på sit speciale inden for oil engineering på DTU). Andres bliver AC’s nye web master;

            Eric Maillet, jr., der netop har fuldført sit BA-studium på International Virksomhedskommunikation på SDU. Eric tager sig naturligt af AC’s kommunikationsopgaver.

Endelig Niels-Henrik Assing (cand. jur. & mag., med mange års erfaring fra undervisnings- og forskningsadministration, som familiefar og iøvrigt mangeårigt medlem af AC).

 

Vakante bestyrelsespladser.

Vi har – med generalforsamlingens billigelse – valgt at lade tre bestyrelsespladser stå åbne. De vil så blive besat hen ad vejen, når behovet måtte vise sig – og ikke mindst talenterne melder sig. Ifølge AC’s stadig gældende love fra 1966 forudsættes det, at en af disse tre pladser besættes med en repræsentant for AC’s Århus afdeling. En sådan har dog ikke har eksisteret i en årrække!

Men måske er tiden efterhånden moden til på ny at få etableret et AC i Århus – nu hvor universitetsmiljøet dér har vokset sig langt større og desuden blevet langt mere internationalt end tilfældet var i 1966. Bestyrelsen undersøger denne sommer, om en retablering af et AC i Århus har nogen gang på jorden.

 

Diskussionens kernepunkt …

            …var vel fremfor noget dette: Kan der i dag – 121 år efter foreningens stiftelse i 1896, hvor det var brandesianismen og alt dens væsen, der nok var den alvorligste udfordring for dansk katolicisme  – stadig væk siges at være vægtige grunde til at opretholde et miljø for oplysning, debat og skoling inden for katolsk åndsliv i bred forstand, og det vel at mærke på et kvalificeret akademisk niveau?

Konklusionen af denne diskussion blev, at behovet for en indsats, der går ud på at skabe et miljø for mødet mellem på den ene side tro og religion og på den anden side kultur og videnskab, vel aldrig har været større end netop nu. Selvom de konkrete udfordringer nu er forskellige fra dengang, så er de i dag mindst lige så alvorlige som ved forrige århundredskifte. Og en vigtig tilføjelse: Kirken synes på mange måder ringere forberedt og lægfolket måske også mindre resistent over for udfordringerne.

I den forbindelse blev det understreget, at der i katolsk forståelse af tilværelsen ikke bør drages nogen skillelinje mellem tro/religion og åndsliv/videnskab.

Den nyvalgte bestyrelse har taget dette som en stærk opmuntring til at gå videre med arbejdet på at genetablere AC som en levende forening.

 

Sæsonens foredragsprogram.

På generalforsamlingen var der kun tid til så at sige at strejfe spørgsmålet om foredragsprogrammet for sæsonen 2017/18 – selvom der faktisk forelå en gennemarbejdet første skitse.

Her vil vi fremhæve følgende arrangementer:

  1. Den 28. september 2017 kl. 19.30 får AC besøg af den spanske præst og forfatter Pablo d’Ors, der er kendt for sit alsidige forfatterskab inden for en række genrer. D’Ors, der idag er 54, har skrevet romaner, biografier (fx. El Oviedo de si fra 2013 om Charles de Foucauld), bøger om kunst- og litteraturhistorie og ikke mindst om meditation.

Pablo d’Ors, som er medlem af Det pontifikale råd for Kulturen udpeget efter pave Frans’ udtrykkelige ønske, er formentlig endnu ukendt for de fleste danske læsere med interesse for spiritualitet og meditation: ingen titler foreligger endnu i dansk oversættelse. Men skal man prøve at danne sig en forestilling om hans spirituelle forfatterskab og øvrige virksomhed, kan man nok bedst nævne hans ældre ven og samarbejdspartner, ungarskfødte Férenc Jálics, S. J., hvis Kontemplative åndelige øvelser  (oversat til en række sprog, også dansk, udgivet på Katolsk Forlag 2012, anmeldt af Grethe Livbjerg i Levende Vand) mange har suget næring fra.

Alle med interesse for åndelige spørgsmål må vi bestemt råde til allerede nu at reservere aftenen.

 

  1. Den 4. november 2017 afholdes et heldags Reformationsseminar, og med oplægsholdere fra ind- og udland.

Hensigten er gennem en række indlæg – udfra en katolsk synsvinkel – at belyse den lutherske reformation, især som den har formet sig i Norden – og altså i en noget anden optik, end vi allerede har oplevet, at det er sket i løbet af den hjemlige reformationsfejring i 2017. Denne belysning sker ved hjælp af en række fagfolk, især forskere – og der vil høres såvel katolske som lutherske stemmer.

Seminaret afholdes i samarbejde med Ælnoth (Danmarks historiske katolske forening), Sankt Andreas Biblioteket og bispedømmets informationstjeneste. En arbejds- og styregruppe med repræsentanter for samarbejdspartnerne: Helge Clausen, Bjørn Thomassen og undertegnede står for planlægningen.

Der vil være adgang for alle, og det vil derfor være klogt at reservere dagen!

 

  1. Den 2. december 2017 vil professor, dr. teol. Niels Chr. Hvidt og mag. art., Ph. D. Elisabeth Assing Hvidt, begge Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet, i et dobbeltforedrag sætte fokus på forholdet mellem helbredelse og åndelig omsorg.

Undertitlen er “Eksistentielle patientindsatser i det moderne sundhedsvæsen – kan åndelig omsorg bidrage til helbredelsen?” Der gives hermed en indføring i et forskningsområde, der er relativt nyt i Danmark. Foredragsholderne tager afsæt i nogle projekter, som de inden for de seneste år har gennemført i Tyskland og her i landet.

Herudover er der adskillige arrangementer på tegnebrættet i samarbejde med de respektive foredragsholdere. Således blandt andet:

 

  1. – “Thor Lange, dansk-russisk digter, oversætter, statsråd og professor” ved forfatteren, dr. phil. Jon A. P. Gissel. Foredraget vil til dels tage udgangspunkt i en bog, som Jon Gissel har udsendt maj 2017: Gud, Livet og Menneskene. Ni danske konservative forfatterskaber.

         Thor Lange, der var højt skattet af Johannes Jørgensen og flere andre af symbolistdigterne, levede en stor del af sit voksenliv i Rusland, som universitetsmand og godsejer. Men han bevarede en usvækket kærlighed til fædrelandet. Hvilket fandt et direkte materialt udtryk i, at han lod opsætte kristne symboler, især i form af krucifixer, i den danske natur for at mindes store kristne begivenheder i fortiden. Et sådant sted er Haraldsted – her for at mindes Sankt Knud    Lavards martyrium.

 

  1. – “Kirken og Galilei” – et foredrags- og diskussionsarrangement med civilingeniør Ivar A. L. Hoel. Der vil med udgangspunkt i Ivar Hoels redegørelse for den seneste forskning i Galilei sagen blive sat fokus på Kirkens forhold til naturvidenskaben.

 

  1. – Et dobbeltforedrag om pave Frans’ natur- og samfundssyn af Pablo Rolando Cristoffanini (cand. mag., Ph. D. og lektor på Institut for Kultur- og Globaliseringsstudier på Aalborg Universitet) og père Robert Culat, præst for både den fransk- og den italiensksprogede menighed i København.

 

Samtidig vil bestyrelsen understrege, at vi er taknemmelige for idéer til yderligere foredrag og andre arrangementer.

 

AC er ikke blot foredragsforening.

Det er dog helt afgørende for AC’s eksistensberettigelse og fremtid, at den ikke begrænser sig til at være en foredragsforening, men at der må opbygges et studie- og studiekredsarbejde, der formentlig naturligst kan tage udgangspunkt i et eller flere af de foredrags-/diskussionsarrangementer, der bliver afholdt. En sådan tilgang til troen og den trosmæssige dannelse og fordybelse, vil uden tvivl forekomme mange at være mere tilfredsstillende end løsrevne foredrag. Omend også noget mere krævende!

I den forbindelse må nævnes en vigtig ting:

Mange unge katolikker søger idag en stærkere religiøs identitet. Det er et gennemgående træk, der kan konstateres, når man taler med de unge selv, og som fremhæves, når man taler med sjælesørgere. Og det er noget, som vi ikke har ret til at negligere, men tværtimod bør være meget lydhøre overfor.

At lytte til og prøve at imødekomme en sådan søgen må være en hovedopgave for AC.

 

Medlemsspørgsmålet og økonomien.

Begge spørgsmål er ømtålelige, men bør ikke fortrænges! AC er i øjeblikket en forening på vej fremad.               Bestyrelsen har valgt – allerede nu – at sige: fuld kraft frem!

            Medlemstallet er i idag skønsmæssigt 75, og det er i forbindelse med generalforsamlingen lykkedes os at få post med indkaldelse frem til langt de fleste, selvom ikke alle har e-post forbindelse. Det har været lidt besværligt. Men vi er naturligvis taknemlige for, at det stort set er lykkedes.

Det er ikke muligt idag at fastslå, hvem der stadig betragter sig som bidragydende (dvs. kontingentbetalende) AC-medlemmer. Dette problem har vi i bestyrelsen besluttet at løse ved at opfordre alle registrerede medlemmer til i løbet af denne sommer at betale deres skyldige kontingent. Men der bliver naturligvis ikke tale om at skulle betale flere år tilbage i tiden. Det vi beder medlemmerne om, er at betale kontingent for minimum sæsonen 2017/18. Gamle kontingentrestancer bliver hermed strøget – men det enkelte medlem er naturligvis altid velkommen til at betale bagud i tiden. Dette er blot ikke nogen betingelse for stemmeretten på generalforsamlingen .

 

Kontingentsatserne er (jf. AC-lovenes § 7generalforsamlingens vedtagelse):

Årskontingentet er uændret 150,- kr. for kandidatmedlemmer;

“ægtefællekontingent” er 225,- kr., idet ægtefællen til et medlem kun betaler halvt kontingent;

studerende af de syv yngste årgange og medlemmer, der ikke har fast bopæl i Storkøbenhavn, betaler dog kun to trediedele af normal-kontingentet, dvs. 100.- kr.

Kontingentet bedes indbetalt til konto 1551 7020996 . Med angivelse af “kontingent”, navn(e) og evt. periode.

 

Vi har – som allerede nævnt i indledningen – valgt at udsende nyhedsbrevet ikke blot til medlemmerne, men også til andre eventuelt interesserede.

Overvejer man at blive medlem, eller ønsker man blot mere information, er man naurligvis velkommen til at henvende sig til foreningen (fx. til formanden).

 

Med bestyrelsens bedste ønsker for en god sommer

Niels-Henrik Assing

Emiliekildevej 14

2930 Klampenborg

email: nhuassing@email.dk eller: unhassing@gmail.com

Tlf.: 39907950 (ingen automatisk telefonsvarer, men heller ingen sommerferie).

веб займ займы онлайн быстро займы онлайн займ онлайн на карту срочно займы на карту онлайн займы на карту взять займ