AC-Nyhedsbrev nr. 9: Julen og Nytåret 2020 – 2021 med indkaldelse til generalforsamling 20. jan. 2021.

December 29, 2020

Kære Medlemmer og venner af Academicum Catholicum: Glædelig JUL og et velsignet Nytår 2021!

Fra en af AC’s venner, Jon Gissel, der er medlem af den Rumænsk ortodoxe Menighed i København, modtog vi denne julehilsen – som vi tillader os at citere:

“Gud den Almægtige og Altings Skaber gør sig til en ydmyg og skrøbelig Skabning; Han bliver et lille Barn, der er fremmed og hjemløst, uden dog at ophøre med at være uendelig Gud. Gudsordet antager Kødets Tyngde og iklæder Sig vor Menneskehed for at gøre sig en Kongedragt deraf. Han, som al Verden ikke kan rumme, som sidder upåvirket paa sin Himmeltrone, og hvem de himmelske Kræfters talløse Hof uafladeligt herliggør, Han lader sig rumme i en snæver og dunkel grotte, som er genstand for alles ordspil og foragt.” 

                      Af indlysende grunde blev 2020 ikke ligefrem året, hvor alle målsætningerne blev opfyldt og alting lykkedes for foreningen. Men selvom året bød på et veritabelt vexelbad af nedlukninger, genåbninger (omend med restriktioner) – og så påny nedlukning, så var vi dog i stand til at holde skruen i vandet. Her i Julen og ved årets afslutning takker vi de mange gode viljer og hjælpere for at det er lykkedes os, trods alt, at komme igennem en del.

                       Foredragsaktiviteter blev således – på grund af pandemien – i begrænset omfang og med restriktioner, gennemført dels i Katakomberne under Niels Steensens Kollegium, dels i selve Sankt Augustin.

Året 2020 bød på i alt 5 (fem) arrangementer, dvs. nogenlunde en halvering af det normale antal. Men det samlede deltagerantal var ialt ca. 300, hvilket vil sige en stigning på henved 50% i forhold til normalen!

                      De fem arrangementer (jf annonceringen i AC-Nyhedsbrev nr. 8 og, for referater og litteraturhenvisninger, AC’s hjemmeside) var:

                      – 23 januar:  Besøg af kardinal Anders Arborelius, der celebrerede en festlig pontifikalmesse med adskillige af bispedømmets præster og efterfølgende, i en Englesal fyldt til bristepunktet, holdt et foredrag over temaet The Dark Night of the Soul – the Message og Saint John of the Cross for our Secularized World;

                      – 29. august:  Professor, dr. teol. Niels Christian Hvidts foredrag over emnet Coronapandemien og théodiceproblemet – katastrofen i teologi- og filosofihistorisk belysning;

                      – 19 september:  Debateftermiddag over temaet Katolske børn og unge i en sekulariseret kultur – og med dr. teol. p. Christian Noval, skoleleder Christa Bonde (Knud Lavard Skole, Lyngby), lektor Maria Livbjerg (NSG) og stud. mag. Lea Noval (DUK) som oplægsholdere;

                      – 1. oktober:  Foredrag ved lektor, ph. D. Julio Hans Casado Jensen (Københavns Universitet) om Religion og politik – et historisk strejftog gennem politisk filosofi i og uden for kristendommen – og med særlig vægt på samtalen mellem Kardinal Ratzinger og Jürgen Habermas 2004 om forholdet mellem tro og fornuft;

                      2. november: Alle Sjælefejring med rekviemmesse og efterfølgende causeri (ved forfatteren) over Andreas Rudes seneste bog Napoli – Liv, Død og Mirakler.  

For næste år, 2021, tegner situationen forhåbentlig lysere. Bestyrelsen har allerede lagt planer for en del af forårets program – og vi ønsker på nuværende tidspunkt at løfte sløret for følgende arrangementer, som vil blive konkretiseret senere. 

                      Årets første begivenhed er:

– 20. januar 2021, kl. 17. Ordinær generalforsamling. Sted: Jagtvej 187B (Englesalen – indgang i gården), 2100 København Ø.

Dagsorden (jf. Vedtægter § 10, stk. 4):

A.    Valg af dirigent.

B.   Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne foreningsår: 1. januar – 31. december 2020 (skriftlig beretning vil blive udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen, eller evt. blive omdelt). Samt en første redegørelse for bestyrelsens planer for 2021.

C. Aflæggelse af regnskab for regnskabsåret (perioden 2020, jf. Vedtægter § 9) samt fastsættelse af kontingent for 2021. Årsregnskab vil foreligge senest på generalforsamlingen.

Bestyrelsen indstiller, at kontingentet fastsættes uændret til 200,- kr. for medlemmer; 300,- kr. i alt for ægtefæller; 100,- kr. for studentermedlemmer og medlemmer med bopæl uden for Storkøbenhavn.

 D. Eventuelle indsendte forslag. Bestyrelsen imødeser gerne forslag, efter omstændighederne også efter den i vedtægterne § 10, stk. 5 angivne frist.

 E. Valg af bestyrelse for 2020. Den nuværende bestyrelse (Paul Amberg, Niels-Henrik Assing, Carsten Michael Günther og Miriam D. F. Russell) forventes at fortsætte.

 Da der ikke på nuværende tidspunkt er modtaget forslag til yderligere bestyrelsesmedlemmer, indstilles det til generalforsamlingen, at der gives bemyndigelse til bestyrelsen til, efter behov, på et senere tidspunkt at supplere sig med yderligere tre medlemmer samt med suppleanter.

F. Valg af nyt æresmedlem af foreningen (efter Grethe Sophie Kallans død i løbet af året 2020). Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at udnævne Kirsten Dam som nyt æresmedlem (jf. vedtægterne § 4, stå.4).

 G. Valg af revisor for regnskabsåret 2020.

 H.     Eventuelt.

Dato for indkaldelsen:  29. december 2020. NB: Gælder som officiel indkaldelse.

Samme aften kl. 19 – foredrag ved generalvikaren, msgr. Niels Engelbrecht over emnet:  Jesuitternes højere skolevæsen i Danmark.

Herom skriver Niels Engelbrecht selv: “De ville slet ikke til Danmark, men så greb den tyske “jernkansler”, Otto von Bismarck ind – og Berlingske Tidende fulgte op. Bismarck startede sin Kulturkampf mod den katolske kirke, og jesuitterne måtte flygte til andre lande. Det betød, at det katolske skolevæsen i Danmark fik et virkeligt løft. Polly Berling finansierede, så jesuitterne kunne grundlægge Sankt Andreas Kollegiet på Ordruphøj i Charlottenlund. Senere overtog de Sankt Knuds Skole i København og oprettede Niels Steensens Gymnasium, som i år fejrede 70 års jubilæum.”

                      – 13. februar 2021 kl. 14. Hagia Sofia, Byzans og Osmannerrigets sidste årtier (eftermiddagsseminar). Forskellige oplægsholdere vil bidrage til en karakteristik af kristendommens stilling i Osmannerriget og Tyrkiet, derunder med inddragelse af kristenforfølgelserne (ca. 1895 – 1925).

                      – 19. marts 2021 kl. 19. Mogens Ballin mindeaften. I anledning af 150’årsdagen for den legendariske danske konvertit og kunsthåndværkers fødsel vil Nik Bredholt tegne et billede af sin oldefar. 

NB:  I forhold til alle arrangementer gælder det, at de vil blive afholdt  med iagttagelse af de af sundhedsmyndighederne anbefalede sikkerhedsforanstaltninger. Ligesom bestyrelsen tager forbehold for at kunne blive nødt til at aflyse eventuelt med kort varsel under hensyn til sundhedssituationen til den tid.

Til slut en varm tak til alle Jer, der har husket at betale medlemskontingent.

Skulle der imidlertid stadig være nogle, som har overset kontingentbetalingen for 2020 – eller måske 2019 – er det ikke for sent. Vi minder derfor om, at kontingentsatserne er:

Normalkontingent: 200,- kr., begge ægtefæller: 300,- kr., studerende og medlemmer udenfor Storkøbenhavn 100,- kr. 

Kontingentet bedes ved førstkommende lejlighed indbetalt til konto 1551 – 7020996.

NB: Husk at skrive “kontingent” samt indbetalers navn i feltet til modtageren.

Hjertelige hilsner

Academicum Catholicums bestyrelse 

v/ Niels-Henrik Assing

(Julen 2020)