ACs Generalforsamling 2020

January 27, 2020

Academicum Catholicum

Kære AC- medlemmer

Bestyrelsen indkalder hermed til den årlige generalforsamling (jf. AC’s vedtægter af 15. 06. 2019 § 10, stk. 2).

Tid: Tirsdag den 04. februar 2020 kl. 17:00. Forventet afslutning: Senest kl. 19:00.

Sted: Jagtvej 187B (Katakomberne), 2100 København Ø.

Dagsorden (jf. Vedtægter § 10, stk. 4):

A. Valg af dirigent.

B.   Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne foreningsår: 1. april – 31. december 2019 (skriftlig beretning vil blive omdelt).

C. Aflæggelse af regnskab for regnskabsåret (perioden 1. april – 31. december 2019, jf. Vedtægter § 9) samt fastsættelse af kontingent for 2020.

Bestyrelsen indstiller, at kontingentet fastsættes til 200,- kr. for medlemmer; 300,- kr. i alt for ægtefæller; 100,- kr. for studentermedlemmer og medlemmer med bopæl uden for Storkøbenhavn.

D. Eventuelle indsendte forlag. 

E. Forslag fra bestyrelsen om ændring af § 8 i vedtægterne: § 8 affattes således: “§ 8. Foreningen tegnes af formanden eller kassereren.”

F. Valg af bestyrelse for 2020. Den nuværende bestyrelse (Paul Amberg, Niels-Henrik Assing, Carsten Michael Günther og John-Erik Stig Hansen) forventes at fortsætte. 

G. Da der ikke på nuværende tidspunkt er modtaget forslag til yderligere bestyrelsesmedlemmer, indstilles det til generalforsamlingen, at der gives bemyndigelse til bestyrelsen til, efter behov, på et senere tidspunkt at supplere sig med yderligere tre medlemmer samt med suppleanter.

H. Valg af revisor for regnskabsåret 2020.E

I. Eventuelt.

Dato for indkaldelsen: 14. januar 2020.

Niels-Henrik Assing

(formand)