AC-Nyhedsbrev nr. 13 – januar 2023.  

January 28, 2023

Først og fremmest ønsker bestyrelsen  medlemmer og venner af AC et velsignet Nytår – med tak for året der gik!

NB: med årsberetning for 2022 og referat af den ordinære generalforsamling 24. januar 2023.

Dette AC-Nyhedsbrev  nr. 13 indeholder  først en beretning for året 2022.  I den forbindelse skitseres bestyrelsens tanker og planer for fremtiden. Endvidere er medtaget referatet af AC’s ordinære generalforsamling afholdt 24. januar 2023.

I bestyrelsen det som en central opgave at prioritere det at komme tæt på den aktualitet i den samfundsmæssige og katolske virkelighed, vi oplever idag.

Det var et første initiativ i den retning, når vi i AC besluttede os for at gennemføre en SYNODEHØRING den 2. maj 2022. Også selvom en sådan opgave strengt taget liggen uden for det AC normalt tager op.

Forløbet af denne høring og de anbefalinger, AC indsendte efterfølgende til arbejdsgruppen for bispedømmets koordinering af de mange udtalelser, der blev afgivet fra især sognene som led i den synodale proces – iværksat af Pave Frans og gældende for hele verdenskirken – fremgår både af AC’s hjemmeside og af en artikel bragt umiddelbart efter i Katolsk Orientering. 

Det skal ikke forties, at fremmødet var kvantitativt såre beskedent. Men blev til gengæld under mødet klart,  debatlysten fejlede til gengæld ikke noget. Her skal blot nævnes, at den kritik, der blev fremsat af en del af de forsamlede AC-medlemmer, var både klar og umisforståelig.

Forårssemestret indledtes imidlertid med den (velbesøgte) ordinære generalforsamling den 31. marts 2022 efterfulgt af et foredrag af det nye AC-medlem pastor emer. Henrik Ertner, som havde valgt emnet Martyrium og Mission. Henrik Ertner høstede stort bifald for sit causeri, som bla. byggede på hans personlige erfaringer fra  manges års missionsvirksomhed og studier i Mellemøsten.  

Efteråret bød på følgende arrangementer.  

Også her lagde vi vægt på aktualitet og relevans for vores liv som katolikker i diaspora.

FRANCE – 1935: Emmanuel Mounier ( 1905-1950 ), French philosopher. France, around 1940. MAR-6256 (Photo by Martinie/Roger Viollet via Getty Images)

Første arrangement blev en aften om den indflydelsesrige filosofiske retning,Personalismenogdens frontfigur, den franske filosof Emmanuel Mounier  – med professor Bjørn Thomassen (Roskilde Universitet) den 21. september kl. 19 i Englesalen. 

Bjørn Thomassen tog udgangspunkt i dette klassiske værk fra 1949 – Le personalisme – af  Emmanuel Mounier,, som må betragtes som Personalismens hovedværk og programskrift, og som   Tænketanken Cura har genudgivet i 2022 med et fyldigt forord af  forfatter Jonas Norgaard Mortensen og Bjørn Thomassen. Bogen og filosofien personalismen stod stærkt i det 20. århundrede som en af Europas store stemmer, på linie med eksistentialismen. Personalismens menneskesyn var Mouniers forsøg på at redefinere livsfilosofien, revitalisere personen og rekonstruere samfundet ud fra en betoning af frie relationer, ånd og engageret værdighed. Og den fik stor indflydelse på adskillige af 2. Vatikankoncils dokumenter og på flere senere pavelige rundskrivelser. Med sit inciterende oplæg fik Bjørn Thomassen, foruden at introducere bogen, åbnet op for en engageret diskussion af personalismens relevans i dag.

I oktober måned markerede vi – med et eftermiddagsseminar lørdag den 08. 10. 2022 kl. 14:00 – 17:00 over temaet: Reformation – Modreformation – Katolsk reform? –at deti 2022 var 400 år siden helgenkåringen af en række spanske åndelige pionerer fra Renæssancen, hvis livsværk har været banebrydende for Kirken, og som også idag står helt centralt i vores bevidsthed.

Der er tale om Teresa af Avila, Ignatius af Loyola og Francisco Xavier: Sct. Teresa mystiker og reformator af Karmeliterordenen, Sct. Ignatius stifter af Jesuitterordenen, Sct. Franciscus, ligeledes jesuit og Sct. Ignatius’s samtidige og vel den største missionshistoriske skikkelse til alle tider – og desuden alle tre spanske!

Disse tre skikkelser er desuden repræsentative for det, der – énsidigt og muligvis misvisende – er blevet kaldt Modreformationen: idet betegnelserne Katolsk reformation/reform i højere grad anskuer denne bevægelse indefra og tager hensyn til, at den er opstået tidligere end Reformationen nord for Alperne, der især var inspireret af Luther og Calvin. Inderlighed og konsekvens i troslivet er to nøgleord i den reformation, som Tridentinerkoncilet iværksatte i midten af 1500-tallet. Desuden blev på seminaret analyseret og diskuteret de forandringer og de historiske konsekvenser, Den katolske Kirkes Reformation indebar.

Oplægsholdere var: Sebastian Olden-Jørgensen, ph.d. og lektor på Saxo Instituttet, og Julio Hans Casado Jensen, ph.d., lektor på Institut for Engelsk, Germansk & Romansk, ligeledes Københavns Universitet.

Ved seminaret introducerede desuden den netop hjemvendte pater Daniel Nørgaard, SJ den (af ham selv) fra spansk til dansk oversatte “Pilgrimmens beretning. Ignatius af Loyolas selvbiografi” (Katolsk Forlag 2022). Julio Hans Casado Jensen gav  en omtale af Ignatius’ “Åndelige Øvelser”, som han netop var i gang med at oversætte fra spansk til dansk.

I tilslutning til seminaret var der lejlighed til at deltage i en fælles Messe i Huskapellet.

Da vi med dette seminar kun kunne få en forsmag på på 1500’tallets spanske religiøse renæssance, og kun have mulighed for fortrinsvis at se på den del, som jesuitterspiritualiteten er typisk for, har vi i bestyrelsen besluttet at grave dybere i denne fascinerede emnekreds. Det vil vi tage fat på i 2023!

I øjeblikket planlægges en studietur til Avila med et ophold på karmeliterordenens universitet, desuden en forelæsning  af en spansk gæsteforsker her i København (formidlet af den spanske ambassade) og formentlig som afslutning et besøg af  ærkebiskop Anders Arborelius, OCD i forbindelse med Teresa af Avilas festdag  den 15. oktober. 

November var præget AC’s traditionelle fejring af Alle Sjæles Messe, den 2. november, hvor vi mindes vores afdøde – og i den forbindelse et causeri af pastor Daniel Steiner Ebert om Rosenkransen.

På selve festdagen for den salige Niels Stensen, den 25. november kl. 18 celebrerede p. Martin Chase, SJ en højtidelig Messe i huskapellet ved Sankt Augustin, der denne aften var fyldt til bristepunktet. Herefter holdt læge og videnskabshistoriker Jesper Brandt Andersen, som sidste år udgav den anmelderroste biografi “Niels Stensen. Kongelig anatom og fyrstelig geolog” (Lindhardt & Ringhof, Købehavn 2021), et foredrag om Niels Stensen som videnskabsmand for en meget interesseret og spørgelysten forsamling. Værket, der er på godt 700 tekstsider plus noter og bilag, er vel idag den omfangsrigeste og grundigste behandling af Niels Stensen som læge og naturvidenskabsmand, der foreligger på dansk. Her vil vi nøjes med at henvise til en artikel i det kommende februar-nummer af Katolsk Orientering.  

Endelig har AC gennemført to retræter i årets løb, nemlig i faste- og adventstiden, i begge tilfælde med vores åndelige vejleder, p. Martin Chase som retrætemester.

Øvrige planlagte aktiviteter –  (dvs. udover hvad der nævnt ovenfor) planlægges der afholdt en aften med fokus på den tragiske situation, der er opstået efter den russiske invation af Ukraïna. Datoen bliver 23. februar 2023.  (altså årsdagen for invasionen). 20. marts vil blive afholdt et mindesymposium om afdøde pave Benedikt XVI med Jakob Egeris Thorsen som oplægsholder. 

Endvidere vil bestyrelsen undersøge mulighederne for at gennemføre studiekredsarbejde, og vi beder i denne forbindelse medlemmerne fremkomme med forslag og idéer, både på generalforsamlingen og senere. 

Medlemssituationen har ikke undergået væsentlige ændringer siden sidste nyhedsbrev. Vi har i 2022 haft den glæde at kunne byde velkommen til adskillige nye medlemmer, hvoraf to endog har erklæret sig villige til at indtræde i bestyrelsen: hvad vi er meget taknemlige for! 

Den opgave, der må prioriteres højest i den kommende tid, vil dog være at rekruttere nye og yngre medlemmer til AC.   

I årets løb har vi dog også taget afsked med hele tre medlemmer: i januar døde  Mogens Blichert-Toft (professor, dr. med. og chefkirurg på Odense Universitetshospital og Rigshospitalet) og i august med cand. mag. Karen Rondal og med  Bent Hisinger (civilingeniør, forskningsbibliotekar ved Danmarks Tekniske Bibliotek). Vi kan uden overdrivelse kalde dem alle trofaste medlemmer af AC, som vil blive husket og savnet – og som efterlader sig ægtefæller, der fortsat frekventerer foreningen. Vi anbefaler de afdøde og deres efterladte familier til medlemmernes forbøn!

Bestyrelsen har – som erstatning for de på generalforsamlingen den 31. marts fratrådte medlemmer, Miriam Russell og Paul Amberg – i beretningsperiodens løb suppleret sig med to nye medlemmer: Benny Lindeberg og Rasmus Johan Nitschky Münchow (der henvises til AC-hjemmesiden). Samtidig ønsker Niels-Henrik Assing at træde ud af bestyrelsen med virkning fra generalforsamlingen den 24. januar 2023.

Den afgående formand ønsker ved den lejlighed at udtrykke en varm tak til alle Jer, der i hans formandstid – fra 2016 – 2023 – har vist interesse og sympati i forhold til det projekt at få vores kære forening til at leve videre som et tilbud til katolske  akademikere, ja, alle interesserede, som et sted, hvor man kan møde ligesindede – især, men absolut ikke udelukkende, trosfæller – til gode foredrag og stimulerende diskussioner om væsentlige og vedkommende emner: TAK! 

Dernæst, naturligvis, især TAK til bestyrelseskolleger (nuværende som tidligere) – og til alle Jer, der i årenes løb har været behjælpelige med råd og dåd, ikke mindst på områder, hvor bestyrelsen har manglet ekspertisen, i særdeleshed IT: En varm TAK for samarbejdet og inspirationen!

AC’s økonomiske situation.

AC’s formue på generalforsamlingsdatoen er ca. 8.000 kroner. Dette beskedne tal er dels udtryk for et aktivitetsniveau, der har svaret til det gennemsnitlige over de sidste år – dels at vi har måttet afholde en større éngangsudgift til retablering af en hacket hjemmeside samt design og oprettelse af en helt ny!  Vi har dog ikke haft mulighed for, inden generalforsamlingen, at få en ansøgning  igennem færdigbehandlet hos AC’s Jubilæumsfond. 

Det skal dog samtidig understreges, at det vigtigste og mest stabile bidrag til foreningens drift er og forbliver medlemmernes bidrag. Uden dem må vi simpelthen opgive at eksistere. Der skal derfor – her kort tid efter årsskiftet – appelleres til, at man støtter AC med sit medlemsbidrag (og meget gerne lidt mere), så vi fortsat kan gennemføre aktiviteterne på en måde, der lever op til foreninges traditioner for niveau, kvalitet og relevans – og samtidig kan inspirere gode kræfter i vores Bispedømme. 

Til slut tak til alle, der i årets løb har hjulpet os: både eksterne hjælpere og bidragydere og vores foredragsholdere.

Vi glæder os til at se mange medlemmer til efterårets arrangementer.

For AC-Bestyrelsen

Niels-Henrik Assing

(Fg. formand) 

—————————-

Referat af AC GF 24/1 2023

Laurits Lauritsen blev valgt til ordstyrer. Julio Hans Casado Jensen referent.

Formandens beretning v. Niels-Henrik Assing. 

Årets arrangementer blev refereret, herunder synodebidraget fra AC. Der har været varierende deltagelse i arrangementerne. Man kan gå ind på ACs hjemmeside og se programmet og downloade materiale fra de forskellige arrangementer. Spørgsmål: Nik Bredholt anførte at vi forsøger at lægge foredragene på ACs Facebook-profil. Imidlertid har vi lidt tekniske udfordringer, og vi eftersøger derfor nogen med indsigt i SoMe til at hjælpe os med dette.Det er desuden ikke alt for kendt at AC har denne ressource, dvs. vi skal forsøge at formidle det ud i højere grad. I hvor høj grad bliver hjemmesiden brugt? Det er uklart hvor mange der tjekker den. Vi kan evt. annoncere at der både er en hjemmeside og en Facebook-profil i et brev til medlemmerne. Ligesom med Facebook har vi brug for nogen som kan tage sig af dette og have forbindelse til webmaster (Mauro Martínez). Det er en god ide at have en hjemmeside i tillæg til Facebook – det skal bare være en simpel og opdateret side. 

Regnskab og budget v. Carsten Günther. 

Der blev uddelt et driftsregnskab. Kontingentindtægterne er uændret, men der blev lovet udsendelse af rykkere. Spørgsmål/kommentarer: Niels Henrik Assing: annonceudgifterne er fordoblet, er det omkostningerne værd? Det er i KO og vi bør holde fast i den gode forbindelse. Kan vi evt. have annoncefrihed (bonusmål)? Vi er trods alt en del af Kirkens aktiviteter (evangelisering). Det er vigtigt at vi er synlige på så mange medier som muligt. Vi kan også undersøge om vi kan få en plads på katolsk.dk. Kan vi få annonceudgifterne ned? Vi kan også overveje at lægge flyers i våbenhusene i de forskellige katolske kirker. Niels Henrik Assing fortæller at arrangementerne bliver udsendt via Niels Messerschmidt til alle sogn i Danmark. Det har vist sig svært at interessere præstestanden for AC. Vi kan også overveje at erstatte de løbende annoncer med lejlighedsvise ”eksistens-annoncer” der gør opmærksom på vores eksistens og så henvise til hjemmeside og Facebook. Kontingent: fortsat 200 kr. for enkeltmedlemmer /300 kr for ægtefæller. 

Indsendte forslag: ingen.

Valg af bestyrelse: Niels Henrik Assing trækker sig ud af bestyrelsen. Hans indsats anerkendes med akklamation. Uden hans indsats havde AC sandsynligvis afgået ved døden for flere år siden.

Valg af revisor: 

Niels Tiedemann bliver valgt med akklamation.

Eventuelt: 

Bestyrelsen har i årets løb benyttet sidste Generalforsamlings fuldmagt til selvsupplering. Den består pt.  af: Carsten Günther, Rasmus Münchow, Nik Bredholt, Julio Hans Casado Jensen, Benny Lindeberg, men vi tager gerne imod nye medlemmer. 

Nik Bredholt informerede om kommende arrangementer. Rasmus Münchow blev opfordret til at overveje, hvilke arrangementer der vil kunne tiltrække det yngre segment. 

Referent: Julio Hans Casado Jensen. 

Dirigent: Laurits Lauritsen.