Referat af Academicum Catholicums ordinære generalforsamling for året 2021

April 10, 2022

Afholdt: 31. marts 2022, kl 18.00 – 19.00 i Englesalen.

I henhold til den udsendte dagsorden afhandledes følgende punkter.

ad A. Valg af dirigent. Laurits Lauritsen valgtes med akklamation. Dirigenten konstaterede dernæst, at mødeindkaldelse med dagsorden var udsendt mindst tre uger før afholdelsen til hvert enkelt medlem (se § 10 i AC-vedtægterne). 

ad B. Beretning for 2021. Det konstateredes at den skriftlige beretning for foreningsåret 2021 – i form af et AC-Nyhedsbrev nr. 11 – var udsendt til medlemmerne, men endnu ikke indlagt på hjemmesiden. Endvidere henvistes i formandens mundtlige beretning og til AC-Nyhedsbrev nr. 10 (udsendt ved årsskiftet 2021/2022), som indeholdt en redegørelse for aktiviteterne i 2021.

Herudover omtaltes og diskuteredes aktiviteter for 2022 samt idéer og forslag til arrangementer for  2022, som bestyrelsen har på tegnebrættet – samt de allerede gennemførte aktiviteter i 2022. 

Foreløbig har vi haft en relativt velbesøgt fasteretræte (14 deltagere) 26.03. ’22 med p. Martin Chase som retrætemester, efterfulgt af lørdagens vigiliemesse. Programsat er aftenens foredrag Martyrium og Mission ved Henrik Ertner Rasmussen og endnu et foredrag den 25.11. 2022 (Niels Stensens festdag) ved læge Jesper Brandt Andersen,forfatteren til den anmelderroste biografi Niels Stensen. Kongelig anatom og fyrstelig geolog (København, Lindhardt og Ringhof nov. 2021). 

Som idéer på tegnebrættet omtaltes en markering af jubilæer for de tre store renæssancehelgener SS. Ignatius af Loyola, Franciscus Javier og Teresa af Avila, måske ligefrem ved et seminar med deltagelse af spanske forskningkræfter (bestyrelsen ved Nik Bredholt har kontakt til Spaniens ambassade i Kbh., som har givet udtryk for interesse for projektet) samt med eksperter fra Norden. Formanden betonede, at det er vigtigt, at det forskningsmæssige niveau holdes. Nik oplyste, at også en studietur til Avila er under overvejelse.

Et (eller evt. flere) møde(r) med synoden som tema. Generalforsamlingen anbefalede, at der afholdes et (evt første) møde ultimo april eller primo maj med det formål at afgive en udtalelse på AC’s vegne til bispedømmet København, som så kan indgå på lige fod med udtalelser fra de enkelte katolske menigheder, ordenssamfund og foreninger Danmark.

Det oplystes supplerende af formanden, at bestyrelsen planlægger en række yderligere arrangementer, som senere vil blive fremlagt til orientering.

ad C. Det af Carsten Günther udarbejdede og fremlagte regnskab for 2021 blev godkendt med akklamation; ligesom bestyrelsens forslag om at fastholde kontingentet for 2022 på et uforandret niveau blev énstemmigt vedtaget .

ad D. Den siddende bestyrelse blev genvalgt med énstemmig tilslutning fra generalforsamlingen. Samtidigt blev det med beklagelse taget til efterretning,, at to bestyrelsesmedlemmer, Miriam D. F. Russell og Paul Amberg,  pga. arbejdspres mv. har måttet træffe beslutning om at udtræde af bestyrelsen. Generalforsamlingen takkede de to udtrædende for deres indsats.

Herefter består den fortsættende bestyrelse af N.-H. Assing, Nik Bredholt, Carsten Günther og Julio Hans Casado Jensen

Der var énstemmig tilslutning til at give bestyrelsen fuldmagt til – efter behov – at supplere sig med yderligere medlemmer.

ad E. Niels Tiedemann blev genvalgt til revisor for 2022.

ad F. Eventuelt. Der var ingen forslag eller bemærkninger til dette dagsordenspunkt.  

Niels-Henrik Assing                    Laurits Lauritsen

(Referent)                                     (Dirigent)