AC-Nyhedsbrev nr. 11. 31. marts 2022.

April 10, 2022

Kære medelemmer af AC! 

Dette nyhedsbrev er tillige den årlige beretning for 2022 og skal derfor ses som et skriftligt grundlag for foreningens ordinære generalforsamling 31. marts 2021.

Sidste års generalforsamling blev afholdt, medens corona epidemiens truende skygge endnu lå over menneskeheden. I år har vi, siden den russiske invasion af nabolandet Ukraïna den 24. februar, været hjemsøgt af en trussel, der ikke synes mindre – ikke blot for det ukrainske folk, men på grund af den latente atomtrussel for os alle. Der er nok at kæmpe for, tage stilling til – og bede for – som kristne. Ikke mindst for os som katolsk akademisk forening i en verden, der i forvejen er splittet og fuld af udfordringer. 

Beretningen 
Afrapporteringen af selve 2021 er i alt væsentligt dækket af AC-Nyhedsbrev nr. 10, som kan ses på hjemmesiden: www.academicumcatholicum.dk. I nærværende nyhedsbrev vil derfor kun blive givet nogle få supplerende bemærkninger, ligesom der vil blive gjort et forsøg på at tegne nogle linier for, hvordan bestyrelsen idag forestiller sig AC’s fremtid.   Som nævnt i Nyhedsbrev nr. 10 forløb 2021 med halvt aktivitets-program pga. pandemien – dvs helt konkret med to velbesøgte aftenforedrag med livlig debat og et ligeså velbesøgt eftermiddagsseminar samt en retræte i adventstiden.  Nu i 2022 vil denne linie – så vidt muligt – blive fortsat, og vi i bestyrelsen har planlagt at gennemføre forårssemestret med 2 – 3 foredrags- og diskussionsarrangementer, og med et tilsvarende antal i efterårssemestret.  På tegnebrættet er et seminar i anledning af jubilæerne for de store spanske renæssancehelgener, Ignatius af Loyola og Teresa af Avila, eventuelt forbundet med en AC-fællesrejse til Avila til efteråret, samt et eller flere møder  med Synoden som tema. Det er vort håb, at vi på generalforsamlingen kan få en livlig diskussion af disse og andre programforslag! 

Bestyrelsen har allerede haft flere planlægnings- og målsætningsmøder, derunder ved en uformel aften med særligt indbudte repræsentanter for forskellige interessenter og aktører indenfor dansk katolsk skole- og foreningsliv. Formålet var især at få belyst, hvilken rolle AC vil kunne spille i  dette landskab og i det katolske apostolat – og evangeliseringsarbejde. Det er også bestyrelsens håb , at vi på denne generalforsamling kan i det mindste tage hul på en diskussion om dette spørgsmål.  Det kan røbes, at bestyrelsen – foruden at ville satse på at videreføre den hidtidige tradition for katolsk oplysningsarbejde og spiritualitet, senest markeret ved en godt besøgt fasteretræte med pater Martin Chase, S. J. som retrætemester den 26, marts 2022 – vil søge en mere samfundsorienteret retning. Dette indebærer en satsning på, at AC i højere grad skal prioritere et princip om at søge at komme tæt på den aktualitet i den samfundsmæssige og katolske virkelighed , vi lever i idag. 

Medlemssituationen.
Foreningen har budt velkommen til ikke så få nye medlemmer i 2021 og 2022. Samtidig har vi dog taget afsked med to gode medlemmer og venner: overlæge, professor emer., dr. med. Mogens Blichert-Toft og pater, dr. phil., professor emer. August Ziggelaar, S. J. Begge, der var trofaste deltagere i AC’s (og Stenogildets) aktiviteter igennem årene, er blevet mindet ved nekrologer i Katolsk Orientering februar måned i år. Pater Ziggelaar vil i AC-sammenhæng måske især blive husket som den vedholdende forkæmper for salig- og helgenkåring af Niels Stensen.  – Hertil kommer et par udmeldinger “inter vivos.” AC har idag godt 70 medlemmer.
Økonomi og teknik.

Den økonomiske situation er idag bedre end nogensinde med en kontantkapital pr. 31.03. 2022 på 21.257,90 – “takket være” et aktivitetsniveau, der absolut har været lavere , end vi selv har ønsket det. Det vil komme til at ændre sig i løbet af 2022! På sidste generalforsamling gennemførte vi for første gang en “streaming” af en del af mødet. Dette vil blive søgt videreført ved kommende, udvalgte møder, takket være teknisk udstyr anskaffet for en donation fra Krafts legat.

TAK 
Også iår takker vi AC’s medlemmer og venner for trofast interesse, støtte og godt samarbejde. En særlig tak også til vore husværter, jesuitterne og til Niels Steensens Gymnasium.
AC-betsyrelsen